Pitali su gospodina K.: „Ča djelate, kad ljubite človika?“
„Ja si od njega načinjam sliku“, rekao je gospodin K.
„Potom se trudim, da mu nastane spodobna.“
„Ča? Slika neka nastane spodobna človiku?“
„Ne, človik neka nastane spodoban sliki!“,
rekao je gospodin K.

O slikanju slike

Človik si o dugovanji, ke naj­de, načinja slike, male modele. Takove skice ili slike si načinja i o ljudi: Iz ponašanja ljudi u odredjeni situacija on zaključuje na odredjeno pona­šanje u drugi, budući situacija. Upravo zato, kad si želji, da bi unajper odrediti ponašanje nekoga človika, si on stvara ta­kove predstave. Gotove slike u sebi sadržavaju i takova človičja ponašanja, za ka on sa­mo pretpostavlja, da su prava ponašanja, premda on ta ponašanja uopće nije ni opazio. Ali mnogokrat su te slike krive, a pak se zbog vlašćih krivih slik, i on sam ponaša krivo, a to zato, kad se sve to od­igrava podsvisno. Tako nastaju iluzije, ke ljude razočaraju.

Je pak krivo, da iz opaženoga ponašanja zaključujemo na moguća buduća ponašanja? Na­učiti se moramo načinjati prave zaključke. Ali to nije dost. To zato nije dost, kad lju­di nisu gotovi kot niti slike ni­su gotove, ke smo o nji slikali. Slike o ljudi u idealnom slu­ča­ju nikada ne smimo čisto za­vr­šiti. Zvana toga se moramo truditi da su ljudi takovi kot su na­še slike, a ne samo da su sli­ke spodobne ljudem. Ne sa­mo da moramo premini­ti našu sliku o človiku, kad se je on minjao, ne­go se i človik more mi­njati, ako mu pokažemo, ka­ko dobru sliku imamo o njem.

Ako ljubimo človika, iz njegovoga opaženoga ponašanja i njegove situacije moremo izvoditi onakova ponaša­nja, ka su dobra za njega. Tako iz očekivanih ponašanj moru nastati istinska po­našanja. Opažatelj opaže­nomu ada mora predati dobru sliku. On more u­peljati ponašanja, na ka drugi ne bi došao. Ali ova pripisana ponašanja ne ostaju ilu­zija opažatelja, nego nastaju konkretna.

Slika je nastala produktivna i more preminiti oslikanoga. Ona sadržava prijedloge, ki se moru obistiniti. Slikati takovu sliku, znači ljubiti…

Ove misli ćete najti u „Filozofski notica“ Bertolta Brechta. Ovde ste je čitali u prijevodu iz nimškoga jezika.

(Agnjica Schuster)

Kategorije