BEČ — Dominikanac pater Inocent Varga svečevao je 1. julija svoj 100. rodjendan. Su­brati su mu služili svetačnu sv. mašu u dominikanskoj crikvi u 1. bečkom kotaru a crikva je bila dukpom puna vjernikov, ki su kanili čestitati jubilaru.

Jubilarnu mašu za rodjenoga Čajtanca je predvodio bečki nadbiškup kardinal Christoph Schönborn. Pun autobus vjernikov iz Čajte je takaj stigao na svetačnost u Beč, da pr­šo­n­ski čestitaju jubilaru.

 

Inocent Varga (doma po­znati kao Puškarićev Vinci) je 2. marca 1947. lj. od kardina­la Innitzera zaredjen za duhovnika. Službovao je kao direk­tor dominikanskoga sjeme­niš­ća u Gracu.   

 

(Ured)