Petar Tyran

Pala je savezna vlada, sa­da Austrija ima provizornu vladu stručnjakov. Dvanaesteročlana vlada (sa 6 žen ino 6 muži) neka sada pelja državu do idućih izbo­rov za Savezno vijeće. Najvje­rojatnije 29. septembra o. lj. Kako dugo će onda durati do sastavljanja nove vlade se ne more prorokovati. Moguće je još i da najjača stranka neće moći sastaviti vladu, jer nijedan drugi s njom neće kaniti koalirati. A manjinska vlada opet ima problem da neće bogzna kako dugo držati. Da­kle je lako zamišljivo da po izbo­ri i po neuspili pokušaji sas­tavljanja vlade opet ide u iz­bore, da bi se ipak našla ikakova većina. Talijani su nam to jur pokazali. Za Austriju bi to bilo nešto novo. 

Ča se nas tiče, autohtonih, dakle starosjedilačkih narod­nih grup, državotvornih ma­njin a pred svim i na ovom području jur skoro 500 ljet udomaćene gradišćanske H­r­vate, nam pad ove vlade nije bio na korist. To ne znači da bi dosadašnja puno toga učinila. Ali bili smo na dobrom putu da si konačno nešto isho­dimo. Jedan primjer bi bio novi medijski zakon, u koga bi tribali ući i manjinski mediji, bolje rečeno medije na manjinski jeziki u Austriji. 

Zasada tako izgleda, da je svaka diskusija zaustavljena  a nima nikakovoga micanja, gibanja u smislu da bi se na­šlo neko rješenje. Konkretno ide i za dva manjinske tajednike, slovenske Novice i HN. Izdavači No­vic su početkom ljeta jur „probali“ kako bi dalje ako nimaju dost pinez. Išli su na dvotajednik ali sa­mo kratak čas. Uvidili su, da to nije nikakovo rješenje i ko­načno je Republika Slovenija uskočila i je zasada financij­ski osigurala daljnje izlaženje novin, ke imaju znatno vi­ši budžet od Hrvatskih no­vin, jer se produciraju čuda profesio­nal­nije. To znači da se u Novica za to plaća ča se u HN djela velikim dijelom besplatno ili daleko ispod ne­kih zakonskih mjerov ili kolektivnih ugovorov.

Izdavač HN — Hštd — točno zna da ovakov način financiranja kao do sa­da u­buduće već nikako ne­će biti dosta a tim i nemoguće. S najvjerojatninijim ukinućem „žive subvencije“ s 1. novem­brom 2020. ljeta — to je da­tum kada navodno ide u mi­rovinu glavni urednik Hrvat­skih novin — mora biti gotovo drugo rješenje. Zapravo bi tribalo početi novo rješenje jur s 1. januarom 2020. lj., jer onda bi uz sadašnjega glavnoga urednika morao/la postepeno početi novi/a odgovorni/a za Hrvatske novine i nova personalna struktura da bi osigurali i tiskane i ele­ktronske Hrvatske novine, da bi se uhodala nova struktura i da bi se u toku od de­set misec mogla pripraviti po­štena primopredaja“.

Slovenci znaju ča imaju s Novicami i nećedu je dati ni pod ku cijenu. Hrvati su sa­da na redu, da najprvo u Savjetu najdu rješenje a pak s tim idu političarom!

Kategorije