EU i Zapadni Balkan — vrime za novi početak

Politika proširenja je u slipoj ulici, piše bečki dnevnik Die Presse navodeći da bi alternativa mogla biti formiranje Balkanske unije po u­zoru na EU. Ako u tom us­piju, zemlje regije mogle bi zajedno pristupiti EU, do­da­je list. Rič je, navodi se, o predlogu da se odnos EU i Zapadnoga Balkana iznova definira.

BEČ — EU se, ističe dnevnik Die Presse, pravi kao da na­mjerava da primi zemlje Za­padnoga Balkana, a one kao da želju pristupiti, po uzoru na period realnoga socijalizma, kada se je kao vic prepričavalo da su se komunistički planeri privrede pretvarali da plaćaju djelače, a djelači se pretvarali da djelaju.

Medjutim, situacija nije ni u jednoj zemlji za šalu, pokidob su nazočni nezaposlenost, od­liv stanovničtva, cinična upo­treba povijesti kao politički in­strument, piše bečki dnevnik, ukazujući da iako balkanske zemlje stvaraju privid da ćedu jednog dana pristupiti EU, to, medjutim, nije spričilo da sta­nje na tom području danas bu­de pogibeljno, kao nikada od kraja bojev.

Stoga Presse ocenjuje da je politika širenja EU doživila, po tom pitanju, neuspjeh.

Sada se pruža prilika za dra­stičnu političku odluku, i EU bi mogla, po izbora za Europ­ski parlament, s novim rukovodstvom, povući ručnu kočni­cu, pokidob većina gradjanov nije zainteresirana za prijem ja­ko siromašnih i institucionalno preopterećenih članic, tr u pot­punosti odustati od namjere da zemlje regije uči­nu pripravnimi za prijem. Takova politika, pod­vlači Die Presse, bila bi povijesna pogriška.

Upozorenja prema kim bi onda Kina, Rusija i Turska iz­med sebe podilile regiju dost­a­la bi brzu potvrdu, ali za politi­čkom stabilnošću Kremlj, kao ni Komunistička partija Kine, ili turski autokrati nisu zainter­esirani, tr bi kraj tenzijov med balkanskimi narodi bio nezamisliv, piše Die Presse.

Podvlači da se EU ne more ponašati po sistemu „daleko od očiju, daleko od srca“, jer se radi o problemu na samoj granici Unije. „Zbog toga bi bio potriban predlog za novi odnos EU i Zapadnoga Balka­na. I to ponudom: vi izgradite u roku od deset ljet Zapadnobalkansku uniju po identičnom uzoru EU — ukidanjem granic, zajedničkim tržišćem sa četiri osnovne slobode, zajedničkom energetskom politikom, zajed­ničkom politikom u telekomu­nikaciji, prometu, sve to zajed­no s gradjanskimi pravi“, navodi Die Presse. Radi se, velu, o stvarnoj pri­mjeni prava EU, kako to inače svi kandidati ve­lu, da želju učiniti. 

„Mi, EU, podržavamo vas s pet puti već pinez nego do sa­da kroz pristupnu pomoć. To bi bilo onda 60 milijardi E. Toliko pinez Unija, inače, godiš­nje daje na podsticaje svo­je poljoprivrede. I kada sve to uspite primit ćemo vas sve zajedno, umjesto po aktualno fi­n­giranom regata sistemu, ki skriva pogibelj da, na primjer Srbija po pristupa blokira prijem Albanije, ili slično“, isti­če bečki dnevnik Die Presse.

Naglašava da bi se to moglo nazvati „Novim Schumanovim planom“, jer je izjava šefa fra­n­cuske diplomacije Roberta Schumana iz 1950. aktuelna za današnje političke zadatke na Zapadnom Balkanu. „Europa se ne more jednim udarcem uspostaviti i nije sa­mo jed­nostavno ujedinjavanje. Nasta­je kroz konkretne činjenice“, podsjeća list Die Presse na Schumanove riči. Najzad, list ističe da to ni­ma nikakove ve­ze s po­novnim uspostavljanjem kona­čno ne­us­pile Jugoslavije.

Radi se prije svega o tom, da se hrabrom civilnom dru­št­vu dā ovlašćenje da svoje političare natira na solidarnost da konačno Zapadni Balkan učinu europskim, zaključuje Die Presse.

(Tanjug/uredn.)

Tagovi: