Printmediji danas najjače trpu pod boomom medijske digitalizacije. „Lokalno“ do dana današnjega nije online-domena, jer se „lokalno jednostavno ne more pretvoriti u pineze“. Ali zato ćedu lokalni mediji, a tim pred svim i lokalne odnosno regionalne novine i nadalje postojati i morat ćedu postojati.

BEČ — Vrlo opažen referat je držao Thomas Koch, nimški poduzetnik i blogger, poznat i pod nadimkom „Mr. Media“, pri medijskoj anketi petak, 8. junija u bečkom Museumsqua­r­tie­ru. Na tu dvodnevnu anketu je bilo pozvalo Austrijsko Savezno kancelarstvo na čelu s ministrom kulture i kultusa (vjerskih zajednic) Gernotom Blümelom. Iako je u velikoj mjeri išlo za Orf i kako će se Orf nadalje financirati i ko­mu triba i sadržajno i politi­čki biti odgovoran, u ovom vrlo zanimljivom dvodnevnom za­sjedanju i razminjivanju iskustav i mišljenj vrlo opažen a pred svim i važan za manje lo­kalne i regi­onalne medije je bio referat zgora spomenutoga Thomasa Kocha. Ov je rekao uz ostalo „…Na novine su se ljudi u reguli stoprv onda pret­platili ako su bili utemeljili sv­o­j­e vlašće domaćinstvo. Dokle se za tiskane medije zgubljaju mladi potencijalni čitatelji, jer se koristu uglavnom interneta, tiskanim medijam su nadalje ostali vje­rni stariji čitatelji — ki imaju i znatno višu kupovnu moć. Ali je činjenica da tiskani mediji kroz adiciju svojih online- i tiskanih ponudov dostignu do sada najveću širinu i broj korisnikov. To je takaj činjenica. Dokle se na jednu stranu velike tiskanice moraju boriti sa strašnim padom tira­že, na drugu stranu se stalno pojavljuju nove tiskanice za ta­kozvane „grupe s posebnim z­a­nimanjem“ (special interest groups). Digitalni apoštoli kao npr. Bill Gates su jur pred 30 ljet prorokovali konac tiskanih medijov za 2000. ljeto, a šef Microsofta Steve Ballmer je 2008. ljeta prorokovao da za deset ljet već neće biti tiskanih novin niti magazinov — dakle ljetos, 2018. ljeta.

Ali stari mediji jur zbog to­ga ne umiraju, jer nisu izgubili svoju funkciju, ku su digitalni mediji samo nadopunili. Zadovoljstvo i veselje kod čitanja ove ponude na online nikako ne moru nadomjestiti. Niti on­line ne more nadomjestiti lokal­ne izvješćaje, lokane športske dogadjaje, izvješćavanje o lokalnoj politiki i gospodarstvu.

„Worst case scenari“ za medije bi značilo da se potrošači (useri) koristu samo još digita­liziranih sadržajev. „Best case scenarij“ bi značilo, da negdo opet ukine, isključi internet.“

Ali Koch smatra „better ca­se scenarij“ realističnim, jer prepoznaje sjaj, svitljuckanje na medijskom horizontu. Ka­ko je naglasio Thomas Koch pri ovoj anketi o medija pe­tak, 8. junija u Museumsquartieru u Beču „…tradicionalni mediji u dojdućih sedam, osam, de­vet ljet nećedu umriti, jer nje­vu funkciju digitalni medijski obliki nisu nadomjestili“. Tiraže novin i magazinov ćedu i nadalje padati, tržišće tiskanic će se i nadalje smanjiti — ali neće nestati. Kvalitetni mediji ćedu i nadalje ostati na tržiš­ću, bilo kad nudu informacije za obrazovane ljude, potrošače i birače, bilo kad dižu svoj nezaobilazni i neophodni glas, kad im pomažu kod stvaranja mnijenja, bilo kad nudu neop­hodnu informaciju za potro­ša­če. Čarobna rič u vom slučaju je „nepohodno“ (unverzichtbar), jer znači da nadmašuje in­ternet.

Da bi mogli gospodarski pr­eživit javnopravni mediji će­du vjerojatno morati podignuti svoju prodajnu odnosno pretplatnu cijenu. Sigurno je, da ćedu u budućnosti čuda jasnije i glasnije morati širiti, u čemu je prednost neodvisnih medijov. Ali samo koncertirana akcija medijov i politike bi mog­la stvoriti preduvjet za „better case“ — još nije prekasno.“ — je uz mnogo drugo važno re­kao Thomas Koch, nimški po­duzetnik i blogger.

(uredn.)

Kategorije