Kulturna zadruga u Velikom Borištofu je izdala drugi sve­zak znanstvenih člankov odnosno diplomskih djel mladih graduiranih gradišćanskih Hrvatic i Hrvatov. U toj br­o­šuranoj knjigi na nimškom i hrvatskom jeziku su objav­ljeni sažetki diplomskih djel mag. Silvije Bucolić, mag. Lidije Novak, mag. Ivana Rottera MA i disertacije mag. dr. Katarine Tyran. Lani u decembru su u KUGI predsta­vili prvi svezak dvojezičnoga zbornika u kom su takaj zastupani četiri autori: Agnes Höld, Michaela Dittinger, Marin Berlaković, Katica Zvonarić i Marko Kölbl.

VELIKI BORIŠTOF — Ta­kaj i u drugom svesku ovoga kuginoga zbornika se autori bavu različnimi temami. Katarina Tyran, ka živi i djela u Berlinu, se u svojoj disertaciji »Koncepti identifikacije kod g/Gradišćanskih Hrvatov« (na nimškom originalu »Identitäre Verortung entlang der Grenze — Verhandlungen von Sprache und Zugehörigkeit bei den Bur­genländischen Kroaten«) bavi različnimi parametri, ki uz p­o­vijest, kulturu i jezik konstruiraju identitet grad. Hrvatov.

Diplomsko djelo Lidije No­vak iz Beča nosi naslov »Po­čet­ki Hrvatskoga narodnoga kaza­lišta«, na nim. orginalu »Die An­fänge des Kroatischen Nationaltheaters«. Mjenovka Silvija Bucolić se u svojem diplomskom djelu (na nim. originalu »Feen und Hexen bei den Burgenländischen Kroaten im Li­c­h­te schriftlicher Quellen, mündlicher Überlieferung und wortgeschichtlicher Betrachtungen«) bavi s vilami i viškami kod gr­a­dišćanskih Hrvatov, a Ivan Rot­ter s korijeni u Gerištofu opisuje korišćenje »open sour­ce softvera Mahara za hrvatsku nastavu« (Hrvatski E-Portfolio Burgenland, Open Source Software Mahara, Donau-Universi­tät Krems, Department für Interaktive Medien und Bildungs­technologien). Prezentaciju o­voga zbornika 2. decembra u KUGI je peljala dr. Gerlinda Stern-Pauer, bivša predsjednica KUGE i glavna odgovorna ovo­ga projekta, priredbu i kratke statemente svih četirih auto­rov u ovoj knjigi je moderirao dipl. inž. Marko Zvonarić.

Sveuč prof. dr. Katja Sturm Schnabl, ka je mnogim i gradiš­ćanskohrvatskim sudentom b­ila i je još uvijek podvaratelji­ca diplomskih djel na Bečkoj slavistiki je naglasila, da se i o­vakovimi djeli jača identitet gradišćanskih Hrvatov. Ovom prilikom ju je Marko Zvonarić zaprosio, da bi pisala uvod za naredni, treti ovakov savezak s predavanji u KUGI. Za ov aktu­alni 2. svezak je uvod bio pi­sao sveuč. prof. na Institutu za jezikoslovlje, filologiju dr. Rudi de Cillia. On je naglasio, da ova publikacija pokazuje na  vitalnost narodne grupe. Is­ta­knuo je da ima jako važnih te­mov i djel o grad. Hrvati. De Cillia još od 1995. ljeta svako drugo ljeto sa svojimi studenti dohadja u KUGU u Veliki Borištof, i ovde pelja grupne di­skusije — kako je povidao, da bi uz ostalo da bi „pokazao ka­ko funkcionira dvojezičnost“.

Kako je naglasila Gerlinda Stern-Pauer, kako prvim tako i ovim drugim sveskom kanu do­stignuti već štiteljev i kod njih buditi zanimanje za znanstvena djela dotičnih predavačev, ka u redoviti vrimenski razma­ki predstavljaju u KUGI i pri čem ­mladi i novopečeni akademi­č­a­ri predstavljaju sv­o­ja djela. Zna­mda ćedu si neki štitelji zbornika još i posuditi cijelo diplo­m­sko djelo, ako im se vidi sažetak, znastveni članak u knjigi. Autori su diplo­m­sko djelo odnosno disertaciju pisali na nim­škom, a sada su morali koris­ti­ti hrvatski jezik za znastvene izraze, ča je bilo i za nje izazov — je rekla Gerlinda Stern-Pauer za Hrvatski radio Orf-a Gradišće. Tako je npr. mag. Fi­lip Tyran još lani u marcu re­feri­rao o „Narodni napjevi Hrvatov na Hati“ i dao izvatke iz svojega diplomskoga djela na Sveučilišću za muziku i likovnu umjetnost. Ka­ko je naglasila Gerlinda Stern-Pauer jur ra­z­mišljaju o objav­ljenju tretoga sveska u decembru 2017. ljeta s djeli znastvenic i znastvenikov ki bi mogli držati predava­nja o svoji djeli u KUGI.

Dvojezični »Zbornik znan­st­venih člankov gradišćanskih Hr­vatic i Hrvatov/Wissenschaftliche Aufsätze der Burgenlandkroatinnen und -Kroaten« stoji 15 E i se more nabaviti u KUGI ili naručiti u svakoj knjižari. Sadržaj knjige se more i skinuti s webstranice KUGE.

(uredn.)

Kategorije

Slike