Iako su austrijski savezni kancelar Sebastian Kurz i njegov slovenski kolega, pre­mijer Marjan Šarec na konferenciji za novinare u Beču srijedu 5. decembra hvalili do­bru političku i gospodarsku suradnju dvih su­sjednih dr­žav, iz kasnije izn­e­senih stajališćev bilo je vidno da iz­med Austrije i Slovenije postoju i „otvorena pitanja“.

BEČ — Jedno od otvorenih pitanj je, barem prema kritikam slovenskoga premijera upućenih austrijskomu političkomu vrhu, ča Austrija na granici sa Slovenijom i dalje provodi gra­nične kontrole, ča Šarec, ka­ko je istakao, smatra „nepotribnim, jer Slovenija kontrolira Schengensku granicu“.

„Slovenija nije protiv gra­nič­noga nadzora, ako je on potri­ban“, rekao je Šarec. Dodao je kako je Slovenija, kao i Austri­ja za bolju zašćitu vanjskih gra­nic Europske unije. Napomenuo je da smatra da unutar šen­genskoga prostora nima smisla postavljati granice i da ih triba ukinuti, jer to kod Slovencev stvara ćut da im se ne vjeruje.

Kurz je pojasnio zač smat­ra u redu odluku EU-a iz novem­bra o. lj. o produženju na­d­zo­ra unutarnjih granica EU-a za još pol ljeta, zbog pogibelji od ilegalnih migrantov.

„Mi smo uvjereni Europejci, a i ja sam odrastao u šengen­skom prostoru, no po nizu po­grišnih odlukov 2015. ljeta, je postalo potribno ponovno ko­n­trolirati granice“, rekao je au­strijski kancelar.

Druga, očito sporna (strittig) tema bila je odluka o smanje­nju visine dičjega doplatka ka primaju dica Slovencev ki djelaju u Austriji, a čije obitelji ne živu u toj zemlji, zbog čega je Slovenija tužila Austriju Europskoj komisiji, ča je slo­ven­ska strana potvrdila i na konferenciji za novinare u Beču.

Govoreći o navedeni europ­ski pitanji Šarec je na kraju u­stvrdio kako „izmed svih su­sjednih držav ima otvorenih pitanj, ali ne takovih, ka se ne bi mogla riješiti“.

Kurz je zahvalio slovenskomu premijeru da je za svoj prvi djelatni posjet inozemstvu iza­brao upravo Austriju. Napomenuo je kako on i Šarec spadaju u skupinu mladih šefov Vladov držav unutar EU-a.

„Zadovoljan sam da smo o­boje vrlo mladi. Stoga toliko ne gledamo u prošlost, nego u bu­dućnost“, rekao je 41-ljetni no­vi slovenski premijer u Beču, kade ga je primio i austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen. Šarec je od septembra o. lj. u ovoj visokoj državnoj sl­užbi.

(Snježana Herek)

Kategorije