Jedna jabuka na dan, doktora iz stana tira van! je poznata na­rodna poslovica, ka nam ve­li mno­go o jabuki. Na današ­nji dan svečujemo Svitski dan jabuke s ci­ljem, da se š­­i­rom svi­ta po­­čnu cijeniti karakteris­tike jabuke za zdravlje, da se ukaže na mn­o­gobrojne sorte ja­buk i da ju već budemo ci­jenili kot hranu.

Prosječna p­o­trošnja jabuk po stanov­niku u Austriji iznosi 29 kilogramov na lje­to. To istovrimeno znači da je ona najdraže sadje Austrijancev. U svi savezni zemlja Austrije se uzgajaju jabuke izvrs­noga kvaliteta na površini od 6.000 hektari. Oko 200.000 tonov se na ljeto u Austriji natrga jabuk. Najveći dio jabuk uzreja u Štajerskoj, i to na 4.800 hektari. U Gradišću im­a­mo 364 hektare, na ki kultiviramo jabuke.

Prema vrimenu zrejanja ra­z­likujemo rane ili ljetne, jesenske pak kasne ili zimske ja­buke. Po obliku jabuke moru biti krugle, špičaste ili plečas­te. Po farbi guline su črljene, žute ili šare, a po strukturi guli­ne su glatke, svitljucave, gra­m­bave ili pak još i masne. Jabuka je bogat izvor vitaminov i mineralov i prava riznica zdra­vih sastojkov, ki pozitivno dje­lu­ju na človičji organizam. Ia­ko jabuka ne more izliječiti ni­je­dan beteg, je ipak dokazano da je ona osebujno zdravo sadje.

Pokidob da sadržava 85 do 90% vode, ona ofriškava i gasi žaju. Zahvaljujući velikomu udjelu ugljikohidratov, ose­bujno fruktozi i glukozi, ona opskrbljuje organizam energijom. Pektin i celuloza reguliraju probavu, a istotako štabiliziraju i črivnu floru. U jabu­ki je i dost serotonina, ki nam je poznat kot hormon sriće i zadovoljstva. Jabuka na naše raspoloženje najmanje tako p­o­zitivno djeluje kotno čokolad.

Jabuka je porijeklom iz Azije. Odanle je došla u Tur­sku, odakle se je pak proširila po cijeloj Europi. Franački kralj, Karlo Veliki, je oko 800. lje­ta zapovidao, da se u nimški ze­m­lja počnu sa­diti jabuke. Oko 1600. ljeta je bilo poznato jur 200 različnih sortov ja­buk. U hl­adniji kra­ji jabuka bo­lje raste.

U aprilu i maju cvate bijelo ili rozecko. Golden delici­ous je jedna od najpopularnijih sortov. Ova jabuka ima žu­tu koru i je jako slatka. Elstar je zrela u septembru. Me­so joj je soč­no, kiselkasto-slat­kasto. Slat­ka i aromatična Ga­la potiče iz Novoga Zelanda, kade uzreja jur krajem augustuša. Ako ju čuvamo u hladil­niku, nam se drži do novemb­ra. Kad imamo gustar nač sla­t­koga, je svejedno, u ku jabuku zagrizemo, u črljenu, žutu ili zelenu, jabuka je svenek dobar izbor!

(Agnjica Schuster)

 

Kategorije