Novoseoska inicijativa gradjanov protiv deponije otrovnih otpatkov je nedilju, 7. novembra održala svoju generalnu sjednicu. Pri tom su dali izvješćaj o aktualnom stanju u vezi s očuvanjem da se prepriči skladanje, deponiranje otrovnih otpatkov i tvari u postojeći deponija na novoseoskom hataru. Generalna sjednica je odibrala i odnosno je u glavni crta potvrdila sadašnje predsjedničtvo ove inicijative, ko djeluje kao društvo.

NOVO SELO — U pravnom sporu, svadji u vezi s deponiranjem otrovnih tvari (Stoffe) u bivši i isrcpljeni pješćenka na novoseoskom hataru predsjedniki Inicijative gradjanov, dr. Wolfdieter Skodler i mag. Feliks Miletić informirali su generalnu sjednicu o aktualnom stanju i pokušaju da se prepriči skladanje pogibeljnih i deponiranje otrovnih supstancov i tvari u postojeći deponija.

Gornjoaustrijsko poduzeće Ave da nije pripravno da povuče projekt deponije za otrovne otpatke. Kako se je tužio Miletić „Ave na jednu stranu kaže pripravnost na razgovor, a na drugu stranu ipak nastavlja sa svojim projektom utrpanja čim već otrovnih i pogibeljnih tvari u postojeće deponije“. Nadalje se je Miletić jako potužio, da „nadležni i odgovorni činovniki u Zemaljskoj vladi u Željeznu nikako ne suradjuju s incijativom gradjanov kako bi to bilo potribno, da bi se cijela stvar riješila u korist gradjanov, a ne u korist poduzeća Ave, ko da će svojimi otpatki zatrovati cijelu okolicu“.

Za utorak, 9. novembra je bio predvidjen sastanak sa zemaljskim poglavarom Hansom Niesslom, komu predbacivaju da ne bi znao, ča njegovi činovniki djelaju. No, Niessl je jur nekoliko puti naglasio, da ne želji, kako bi se dotične deponije popunile otrovnimi i pogibeljnimi tvari.

Inicijativa gradjanov u Novom Selu, ka usko suradjuje sa spodobnom inicijativom u Pandrofu, si je jasna da je u relativno slaboj poziciji, jer su gospodarstvo i politika protiv nje. Ipak se ufanju, da ćedu upornošću i demonstracijami (opet 27. novembra u Pandrofu) javnost moći povući na svoju stranu i tim prisiliti politiku i Ave, da odustane od deponiranja pogibeljnih i otrovnih tvari u bivši pješćenka.

Generalna sjednica je odibrala peljačtvo ove Inicijative gradjanov. Za predsjednike su ponovno odibrani dr. Wolfdieter Skodler, mag. Feliks Miletić i inž. Werner Thaler, za potpredsjednike mag. Kristijan Ladić, Hanes Belihart i Helmut Lončar, za blagajnike Karl Fehér i Elizabeta Velešić a za perovodje Kristina Horvat i Margit Roth. U odboru je još brojnih drugih ljudi.

Kategorije