Petar TyranSkoro bi mogli reći vje­ko­vječni naš problem, je školstvo, školstvo pred svim na hrvatskom jeziku o­d­nosno da podučavanje već nije na hrvat­skom u hrvatski odnosno dvojezični seli Gra­dišća a kamo li u Beču. S u­kinućem konfesionalnih, da­kle od Katoličanske crikve peljanih škol u ljeti po priklj­u­čenju današe pokrajine Gradišće novoj Republiki Austr­i­ji se je rapidno počelo sma­njivati podučavanje hrvatsko­ga jezika a pred svim i na hrvatskom. Drugi svitski boj je pak onemugućio upeljanje novoga školskoga zakona, ki je bio predvidjao podučavanje na hrvatskom u škola s do 70% hrvatskoga stanovničtva a u potribnoj mjeri na nim­škom.

Pri hrvatskom stanovničtvu od 70 do 30% bi pod­učavanje tribalo biti na oba­dvi jeziki u ravnoj mjeri, a is­pod 30% hrvatskoga stanovničtva na nimškom a u od­re­djenoj mjeri i na hrvatskom. Od toga svega ni po II. svit­skom boju već nije bilo ništ.

Druga velika cezura, prelom je bio po 1962. ljetu, ka­da su počeli ukinuti gornje razrede osnovne škole (5.-8 razred) i dica su po 4. razredu OŠ morala pojti u central­ne glavne škole — a onde već nije bilo hrvatskoga podučavanja ods. samo na neki glav­ni škola se je hrvatski jezik podučao kao predmet, ali ne kao nastavni jezik. Iznimka je bila npr. Glavna škola Veliki Borištof ili kasnije u Sv­e­tom Mihalju na jugu Gradi­š­ća ili još čuda kašnje i u Velikom Petarštofu. Na neki gi­mnazija se je hrvatski pod­učavao kao predmet dok smo pak dostali (jednu) Dvojezi­č­nu saveznu gimanziju u Borti.

No, činjenica je da je većini školarov i školaric po 4. raz­redu OŠ prestalo podu­ča­vanje na hrvatskom jeziku. S tim je zapravo bilo prekinuto podučavanje na hrvatskom jeziku, posredovanje sadržajev na hrvatskom a tim i pri­pravljanje na život na hrvat­skom jeziku. Učnja jezika u školi je tim bila minimirana na prve 4 razrede OŠ. A koliko se uči i nauči u životnoj dobi od šest do deset ljet — i da je tim za najveći broj dice završilo jezično školsko obra­zovanje na hrvatskom jeziku za daljnji život — o tom je la­ko suditi: premalo, svakako premalo. A je pak dalje rapi­d­no palo podučavanje na hrvatskom u ovi sada jedini 4 rezredi OŠ — ča do konačno samo još par uri podučava­nja jezika a i to u sve nepo­voljnijoj mjeri. Dokle pak na koncu de facto već skoro ništ nije ostalo.

A sada zaključimo sami:

Zač bi negdo ki se je naučio samo malo hrvatski u školi, či­­tao, bolje rečeno razumio Hr­vatske novine, Kalendar Gra­dišće, Crikveni glasnik, Gla­silo, Novi glas…?

Zač bi negdo s hrvatskim je­zičnim znanjem desetljetnika (ako uopće) slušao i razumio Kulturni tajedan na Orf-u ili razumio Dobar Dan Hrvati?

Zač bi gdo s jezičnim nivo­om 4 razredov OŠ svojoj di­ci dalje dao hrvatski jezik?

Kategorije