S koncem ljeta, dakle s 31. decembrom 2012. je odstupio generalni vikar Dijeceze Željezno, Georg Lang. Njega provizorno nasljedjuju peljač Hrvatske sekcije, pater Štefan Vukić, László Pal kao i Michael Wüger. Kako je rekao Georg Lang on polag vlašće želje predaje funkciju generalnoga vikara, u koj funkciji je zastupao biškupa Egidija Živkovića. Uza to je bio nadležan za upravu Dijeceze i izdavač crikvenih novin, tajednika Martinus. Položio je sve ove zadaće.

ŽELJEZNO — Administrativne zadaće da već nisu odgovarale pršonskim predstavam, je rekao Georg Lang, dosadašnji generalni vikar, ali ostaje farnik u Svetoj Margareti.
Petar Ivandić već nije moderator dijecezanske kurije. On je takaj položio funkciju po vlašćoj želji. Posle moderatora su upeljali stoprv 2010. ljeta, onda kad je Georg Lang bio nastao generalni vikar. Petar Ivandić ostaje nadalje oficijal biškupskoga dijecezanskoga suda i rektor Doma susretov.

Aktualna je situacije, da sada tri provizorno peljaju agende vikara: duhovniki László Pal, Michael Wüger i peljač Hrvatske sekcije, Štefan Vukić. Oni da ćedu imati ovu funkciju dokle se biškup Egidije Živković odluči za novoga vikara, je u razgovoru s Hrvatskom redakcijom Orf-a Gradišće rekao pater Štefan Vukić.

Bivši generalni vikar, Georg Lang ostaje i nadalje farnik u Sv. Margareti. Lang nije bio samo odgovoran za upravu dijeceze, nego je bio i izdavač crikvenih novin Martinus. P. Ivandić ostaje oficijal dijecezan. suda i rektor Doma susretov.

Ča se je dogodilo na vrhu Željezanske biškupije se more samo gatati, ali nisu procurile nikakove informacije u javnost. No, ne triba biti prorok, da se tim zaoštrava personalna situacija u biškupiji i za biškupa Živkovića, ki uživa jako visok ugled u Vatikanu uz ostalo i zato, jer govori i (jugo)istočne jezike i ima odlične kontakte i susjednim dijecezam u Hrvatskoj, Slovačkoj, Sloveniji i Ugarskoj. A za njegove odlične veze bečkomu kardinalu Chr. Schönbornu ne na samo u Au­striji.                    

(uredn.)

Kategorije

Slike