Petar Tyran

Uminulih 45 ljet, od svo­jega osnivanja, folkl­or­ni ansambl gradiš­ća­n­skih Hrvatov Kolo-Slavuj se je posvetio vrhunskomu umjetničkomu djelovanju, istra­ži­v­anju i p­o­s­tavljanju na sce­nu kako doma­ćega tako i hrvat­skoga folklo­ra uopće. To mu se je i ugodalo — naravno svenek i ocj­e­njujući po dati prilika i mogućnosti, polag znanja i stepena is­traživa­nja. Ovako prošlih 45 ljet ovoga nadregionalnoga ansambla moremo gledati kao dugu i ši­roku cestu popločanu s broj­nimi izvanrednimi koreografijami, odličnimi muzičkimi sastavi i predivnimi muzički pr­od­ukcijami, najprvo kao LP-ploče a kasnije pak kao CD-jke. A sve to je Kolo-Salvuj re­dovito i s velikim uspjehom prikazivao na veći i manji i svetačni nastupi doma i po seli kao i u susjedni zemlja i država kao i drugi, izvan­eu­rop­ski kontinenti.

 

Ako gledamo umjetničko djelovanje ansambla Kolo-Sla­vuj u jednom kontuniumu od 45 ljet onda smimo govoriti o stalnom umjetničkom i iz­vodjačkom usponu ki je nedvojbeno (dosada) završio u vrhunskom muzičko-plesnom programu u profinjenom sc­en­skom prikazu sada i uz najb­o­lje prist­u­pačne tehničke mogućnosti razglasa i rasvjete.

ŠaroliKolo je bio naslov ovoga dugo pripravljenoga i fantastično izmišljenoga pr­o­grama iz umjetničke djelaonice Kolo-Slavuja. Jako triba pohvaliti ideju putovanja čla­nov ovoga ansambla u prikazivanju programa, ki ubuhv­a­ća plese i jačke kao i muziku uopće svi tih regijov i zemalj iz kih dohadjaju člani ovoga ansambla, dakle iz Beča i iz svih krajev austrijskoga, moravskoga, slovačkoga i ugarskoga Gradišća i prik Hrvat­ske i Vojvodine ča do Hrvatov u Italiji. A po prvi put je i folklor Dolnje Austrije dio programa Kolo-Salvuja, teks­tualno malo „kroatiziran“.

Triba skinuti kapu i pred etabliranim umjetničkim pe­ljačtvom ovoga ansambla a u novije svako i pred novimi i mladimi snagami Kolo-Sla­v­u­­ju. Vidi i čuje se stručna kva­liteta i muzičke i plesne iz­o­brazbe i znalačko pretvaranje staroga u novo ruho, prona­laženje puno toga jur zak­o­panoga i skoro zaboravljeno­ga, protkano s novimi ideja­mi u muzičkoj i plesnoj realizacija. Morebit još nikada prije se nije ćutila ovakova sim­bioza med vrhunskim m­u­zi­čkim sastavom ovoga an­sa­m­bla i plesačkim potencijalom pretežno mladih ljudi iz različnih geografskih i hrvatskih dijalektalnih područjev.

Uz sve dobro i odlično ča je Kolo-Slavuj do sada činio, ovim najnovijim projektom ŠaroliKolo si je ansambl na­sadio koruna na svoje dosadašnje 45 ljet dugo umjetni­čko djelovanje. A uza to je i stavio jasan (manjinsko)politički akcent tim da je ovom svojom premijerom po prvi put išao u južno Gradišće — ne samo zbog svoje najnovije koreografije iz ove regije, ne­go da pokaže i na cjelinu GH!

Kategorije