Kako je javila Hrvatska redakcija Orf-a Gradišće Hrvatsko kulturno društvo u Gr­adišću Hkd s 1. oktobrom ima novoga glavnoga sekretara, Matthiasa Wagnera (28) iz Pinkovca. On će, ka­ko izgleda, uz nove zadaće preuzeti dijelom i agende ne­kadašnjega generalnoga taj­nika Hkd-a, Mate Klikovi­ća, ki je koncem prošloga ljeta zbog zdravstvenih uzrokov išao u mirovinu. Wagner će djelati i u centrali Hrvat­skoga kulturnoga društva u Željeznu u Ulici dr. Lovre Karalla 23 kao i u uredu Hkd-a Jug u Atriju u južnogradišćanskoj Borti.

 

ŽELJEZNO/BORTA — Wa­gner je zaposlen 30 uri u tajed­nu i će se skrbiti za „upravu, or­ganizaciju i modernizaciju društva“. U svoj novi posao ka­ni unositi pred svim znanje na području novih medijov, ko je stekao tijekom izobrazbe na sveučilišću u Graca.

 

Izdjelat će na primjer Edvsistem, ki bolje nego dosadaš­nji odgovara decentralnom dje­lovanju. Uza to je u pripravi aplikacija za mobilne telefone i tablet kompjutore, ka omogu­ćuje korišćenje prvoga dičjega rječnika za dicu ili pjesmarice »Zajačimo si« na smartphone-u i i-podu. „Čim bude odobrena subvencija ćemo krenuti na re­alizaciju ovoga projekta, ki po­tribuje puno vrimena i znanja“ Hrvatska redakcija Orf-a citira Matthiasa Wagnera.

 

Povrimeno je pred svim pot­predsjednik Heinz Grausam obavljao najveći dio djela nekadašnjega generalnoga tajnika — je rekao Wagner. Ali funk­cionari da su sa svojim dobrovoljnim angažmanom na limitu. A tim da će u dojdućem vrimenu još jedna od ukupno trih ne puno zaposlenih tajnic stupiti u mirovinu, je nastalo potribno, da Hkd opet najde profesionalnu snagu. Wagner je jur djelao neko vrime kao tajnik Hkd-a u ure­du u Borti. U minuli ljeti je stekao isku­stvo kao glavni urednik Novoga glasa, magazina Hak-a. U ljetu je dao ostavku od uredničtva NG-a jer „se kani vr­nuti u centralno društvo“. (uredn.)