Sedmeročlani žiri je u svojoj sjednici 26. marca jed­no­gla­sno odlučio da će iz pr­edlo­ženih projektov i inicijativov dodiliti »MINI-METRON« za 2013. ljeto Saveznoj gimnaziji Kurzwiese u Željenu; to­čnije: Hrvatskim razredom — projekti razmjene sa školami u Hrvatskoj (Zagreb, Rijeka, Pula) — jur 20 ljet dugo. Peljačica projekta je  profesorica hrvatskoga jezika, mr. Sabina Nagy, direktorica škole: mr. Karin Rojacz-Pichler (obadvi su gradišćanske Hrvatice). Hrva­t­ska kulturna nagrada Hrvat­skoga centra se dodiljuje na­rašćaju za posebne ideje i i­s­taknuta dostignuća na području očuvanja ili razvijanja hrvatske riči, hrvatskoga o­d­nosno dvojezičnoga školstva, razmjene omladine, dizanje hrvatske samopouzdanosti i kulturnoga izražaja mladine i za mladinu.»MINI-METRON« se dodi­lj­u­je godiš­nje u obliku svetačnosti i je u obliku: skul­p­tu­re od st­a­kla s u­graviranim na­t­pisom i poveljom i cilondrom na hr­vatskom jeziku.

 

 

BEČ — Uz »METRON« Hrvat­ski centar je osnovao i nagradu »MINI-METRON«, da bi posebno istaknuo djelovanje i dosti­g­nuća hrvatskoga narašćaja i u korist jezičnoga razvijanja narašćaja. To more biti u okviru Hrvatskoga centra u različni o­mladinski grupa, ke djeluju pod krovom Centra u bečkoj Schwi­ndgasse 14, kao na pri­mjer dvojezična čuvarnica Viverica, mlada folklorna gru­pa Piplići, narašćaj folklornoga ansambla Kolo-Slavuj, različni tečaji hrvatskoga jezika u organizaciji Školske sekcije, inicijative u vezi s hrvatskim odnosno dvojezičnim školskim sustavom u Beču, a ne na zadnje i „mlade“ inicijative u okvi­ru Hvatskoga akademskoga kluba. Svi ovi sačinjavaju o­mladinski sektor pod krovom Hrvatskoga centra u Beču.

 

Nadalje to moru biti inicijative i projekti mladih i za mlade izvan djelokruga Hrvat­skoga centra, u Austriji i u su­sjedni zemlja (vidi A, B, C).

 

Prvu svoju nagradu »MINI-METRON« Hrvat­ski centar je u 2008. ljetu dodilio školarom jezičnoga tečaja Školske sek­ci­je za ostvarene me­dijske pr­o­jekte (jedna radio-emi­sija o rock-grupi Bruji i tri kratki fil­mi na hrvat­skom jeziku).

 

Drugu svoju nagradu, da­kle za 2009. ljeto je žiri jednoglas­no udlučio, da nagradu »MINI-METRON« dodili LINAK-u, Literarnomu naticanju Hrvatsk­o­ga akademskoga kluba — i da se nagrada izruči tim do sada trim organizatorom LINAK-a: utemeljitelju naticanja Kristija­nu Karallu, MSc (2002.), mr. Ma­rijani Palatin (2006.) a kona­čno i mr. Juliji Kornfeind (za 2009. ljeto). 

 

Nagradom »MINI-METRON« za 2010. je odlikovana muzička grupa Elektrikeri.

 

Za ljeto 2011. nagradu su primili mladi diplomandi akademičari, ki su se u svoji znan­stveni djeli 2010./2011. bavili hrvatskim pitanjem: mr. Ma­rin Berlaković — 100 ljet HRVATSKE NOVINE, mr. Michae­la Ferčak — Migracija gra­diš­ća­n­skih Hrvatov u Beč, bac. Julija Domnanović — Društvenopolitička stvarnost gradišća­n­ske politike ma­njinskoga škol­stva, bac. Marko Kölbl — Muzička tema s posebnim pogledom na Stinjaki. 

 

Odlikovani »MINI-METRONOM« u 2012.: Filip Hauck i Markus Tozzer (mladi grafi­čari kr­eativci — uz os­ta­­lo su kr­eirali novi bal-design, grafiku za DAN MLADINE… incijatori su i kulturnih projektov i priredab — izložbe, Sunday Jam…).

Komu se dodi­ljuje godišnja nagrada »MINI-METRON«?

  • A: Omladinskoj ini­cijativi i projektu u korist mladih (ili se­kciji ili grupi ili pojedincu iz brojnih društav, udrug i sekcijov pod krovom Hrvatskoga centra u Beču). 
  • B: Omladinskoj inicijativi i pr­o­jektu u korist mladih (ili gru­pi ili pojedincu) iz hrvatske na­rodne grupe u Republiki Austriji ili pak i susjednih zemalj — uključivši i Republiku Hrvatsku i nje susjedne zemlje.
  • C: Omladinskoj inicijativi i projektu u korist mladih (ili p­ojedincu) iz ostalih narodnih grup nacionalnih manjin u A­u­striji odnosno većinskoga na­roda (ako je njevo djelovanje ili dostignuće u korist gradiš­ćanskih Hrvatov ili Hrvatov uopće ili na korist sporazumivanja nacionalnih manjin i do­tičnoga većinskoga naroda).

Termin dodjele je predvi­djen za 5. junija 2014. (20.00) u Hrvatskom centru u Beču, Schwindgasse 14.

(uredn.)

 

Kategorije

Slike