Minimalizam je novi trend životnoga stila. Tipično za ta stil je jednostavniji lifestyle. Filozofija nije komplicirana. U kontekstu slikarstva i kiparstva se minimalizam odnosi na jednostavne zvećega geometrij­ske i masivne forme, ke su bile tipične 1950-ih ljet. U pogledu na na­čin žitka on simbolizira želju za jednostavnošću i napušćanje konzumerizma. U en­gleskom jeziku consume znači i rasipovati, raspr­u­djivati. Minimalizam je potpuni kontrast kon­zumerizmu. Minimalizmom si moremo pojednostaviti žitak, ar se odričemo materijalizma i svega, ča bi nas bludilo pri ostvarivanju važnijih nakanov u žitku.

Minimalizam se odnosi na mir i bistrinu. Mir je on­de, kade nije kaos, a bistrina znači da je stanje jasno, da se vidi skroz, da ne postoju barijere i blokade. Minimalizam se odnosi na užitak u okruženju, u kom živimo. Uživati žitak moremo, ako nam je u centru pažnje kvalitet življenja. Kvalitetan žitak je moguć, ako naj­demo to, ča nas ispunjuje, ako počnemo kreativno stvarati. Konzumiranje nije kreati­vno. Ali naše društvo nam sugerira, da je srićan on, ki kupu­je, ki rasprudjuje, danas ovo, a zutra ono. I tako nam se sve­ga nabere u stanu, ča nam nije potribno. Minimalističan lifestyle se ne odnosi na to, da sva dugovanja hitimo iz stana. Živiti jednostavnije zna­či, minimirati kupovanje i rasprudno hasnovanje materijalnih dugovanj.

Pojednostavljenje žitka se čudakrat širi na sve aspekte žitka. Gdo isključivo kupuje, ča mu je potribno za ži­tak, on umireno troši prirodne resurse. Ta način življenja je eko­loški zdrav i odgovoran, ar ima u cilju čuvanje okoliša i priro­d­nih resursov. Zato minimalizam zauzima sva polja našega žitka, a ne samo mali izvadak. Ali za svakoga postoji polazna točka. Jedan si kani decimirati ormar, drugi kani trošiti manje struje, treti kani kupovati manje sla­t­karijov. Svaki ima druge prioritete. Gdo zna, morebit si kanite spraviti pisaći stol kompjutra, a znamda ima­te na veži pr­e­već varljač. Po­četi mo­remo i s conom prez nereda. Ako vam se pak čistoća i jednostavnost toga mjesta navidi, će­te znamda pro­širiti tu conu i na druge dijele, a morebit će koč cio dom biti minimaliziran.

Morebit se kanite početi opravljati s manje garderobe. Morebit kanite zmlijedniti ili jisti manje čokolada. Znamda imate preveć knjig, ke nikada nećete čitati. Morebit kanite otpovidati nevažne termine ili kanite rjedje čistiti stan. Svaki človik svaki dan u svoj žitak more integrirati minimalizam. Jednostavnost, jas­noća, mir i sloboda su samo neki od učinkov, ki signalizira­ju, kako kvalitetan more biti žitak, ki bazira na minimalistički pogledi.

(Agnjica Schuster)

Kategorije