U organizaciji Turističke za­jednice Općine Velika i Kud-a Ivan Goran Kovačić Velika, a pod pokroviteljstvom Općine Velika 30. i 31. ma­ja tr 1. junija o. lj. održana je jur tradicionalna manifestacija, 24. Međunarodna sm­o­tra folklora u Velikoj pod ges­lom „Čuvaj­mo običaje zavi­č­a­ja“, ko su najavili načelnik općine Velika Vlado Boban, direktor TZ Velika Tomislav Galić i predsjednik Kud-a Ivan Gorna Kovačić Velika Stanko Raguž.

Cilj Medjunarodne smotre folklora je da postane peljaju­ća etno-g­a­stro manifestacija u regiji ka­ko bi se općina Velika prezentirala kao prihvatljiva tu­ristička destinacija ka sva­ko lje­to pruža sve više mogućnosti i organizira sve već manifestacijov.

 

VELIKA — Produženi vik­end koncem maja, početkom juna je Folklorni ansambl Ko­lo-Slavuj koristio za kratku tur­neju u Hrvatsku. Povod je bio poziv na 24. Medjunarodnu smotru folklora »Čuvajmo obi­čaje zavičaja« u mjestu Velika u Slavoniji. Ova smotra je bila osnovana kao regionalna, naticiteljska smotra, kako ih je velik broj u svi regija širom Hr­vatske. Pred nekoliko ljet je re­organizirana u medjunarodnu smotru s ciljem, da bi se na toj manifestaciji uz domaće gru­pe i ansamble iz različnih krajev Hrvatske prezentirale folklorne grupe svih hrvatskih m­anjin širom Europe. Do sa­da su bili zastupani Hrvati iz Vojvodine, Rumunjske, Ugarske, Bosne i Hercegovine, a ljetos s Kolo-Slavujem po prvi put i gradišćanski Hrvati.

 

U okviru trodnevne priredbe »Čuvajmo običaje zavičaja« je priredjena i manifestacija „Najduži stol u Hrvata“, na koj su Koloslavujci isto suradjivali s velikim stolom nudjaju­ći tradicionalne jiliše iz svih krajev odakle dohadjaju člani ansambla kao i vina hrvatskih vinarov iz Gradišća (Hrvatske novine su jur pisale o tom). Pro­gram u subotu je završio s pr­a­vom tamburaškom feštom, ka­kova se more samo doživiti u Slavoniji. Jedan sastav je mi­njao drugoga, ogromni šator dupkom pun, a svi tancaju sla­vonska kola i drmeš.

 

Vrhunac manifestacije je bio u nedilju, ka je počela sa sv. mašom na koj su suradjivali svi sudioniki smotre, a po je­dan par svakoga ansambla u svojoj narodnoj nošnji. Otp­o­dne je slijedila povorka od kr­a­ja sela do šatora, kade su pak na pozornici nastupili svi ansambli prezentirajući folklor svojega kraja u programu od de­set do petnaest minut. Ko­lo-Slavuj je predstavio tance i ja­čke Hrvatov Poljancev (sjever­no Gradišće) i Dolincev (srid­nje Gradišće).

 

Organizatorom i domaćinom triba odati priznanje i hva­lu, ne samo na velikoj gosto­ljubivosti, nego i na perfektnoj organizaciji. Bilo je zapažuju­će ča more stvoriti i ostvariti angažiran i motiviran tīm i bez velikih pinez. Rijetko kada se na takovoj vrsti manifestacije more doživiti potpuno odgova­rajuća i funkcionirajuća tehni­ka, disciplina u programu pro­fesionalnost u najavljivanju p­r­o­grama itd. — a to sve u šatoru.

 

Za sudionike smotre je pak bila priredjena skupna vičera u ognjogasnom domu, od ke su se Koloslavujci ali morali oprostiti odmah po predaji diplomov i poklonov, jer ih je če­kao još dalek put domom.

 

Kolo-Slavuj je poziv na smot­ru u Velikoj bio povezao i s m­a­lom ekskurzijom, studijskim putovanjem u Zagreb. Kao na­stavak seminara o narodni no­šnja Hrvatske su pohodili Posudionicu i radonicu narodnih nošnji u Zagrebu, kade su im ravnatelj, prof. Josip Forjan i stručni djelatniki predstavili djelovanje ustanove uz vodje­nje kroz prostorije u Trenkovoj ulici, u centru Zagreba. Koloslavujci su imali mogućnost pogledati aktualnu izložbu i zaštićenu zbirku nošnjov različnih krajev Hrvatske. Posebno za goste iz Austrije su priredili i malu smotru najzn­a­menitijih i primarnih nošnjov za pojedine regije.

 

Navečer su člani ansambla pak pohodili folklorno natica­nje „Drmeš, da“, ko je pokrenuo etnokoreolog i stručnjak za kinetografiju, Goran Kne­žević, i ko se jur po sedmi put priredilo u Kazalištu lutaka.

 

Ansambl Kolo-Slavuj će nastaviti i prema mogućnosti još intenzivirati suradnju s ovimi i drugimi ustanovami i struč­njaki na području folklora u Z­agrebu odnosno u Hrvatskoj. Na jesen je planirano i sudjelovanje na velikom i značajnom festivalu »Vinkovačke jeseni«, ki se održava sredinom septembra u Vinkovca. Znači, Kolo-Slavuj „on tour“ — opet u Slavoniju.                    

 

(gnk)

Kategorije