Petar Tyran

ORF-studio Gradišće je jur 5. aprila u Že­ljeznu svečevao 30 ljet hrvatske televizijske emisije Dobar dan Hrvati. Paralelno ovoj emisiji za gradiš­ća­nske Hrvate na njevom je­ziku je nastala i televizijska emisija Dober dan Koroška za koruške a kašnje pak i šta­jerske Slovence. Dokle su se ovi TV-programi emitirali na regionalnom valu Orf-a i u Gradišću i u Koruškoj, u os­taloj Austriji se je u isti čas, nedilju (13.30) mogla gledati TV-emisija Heimat fremde Heimat, na nimškom jeziku ili s podtitulami i se je tada bavila i autohtonimi i alohtonimi manjinami, dakle s pri­znatimi narodnimi grupami u Austriji isto kao i s novodoseljenimi manjinci, stranci ili vjerskimi i drugimi ma­njin­skimi zajednicami. Helmut Kletzander, ki je tada bio o­d­govoran za sve tri ove ma­njin­ske emisije je u Tediju Podgorskyju našao odličnoga i razumnoga partnera, tako da se je ova za tadašnje čase epohalna ideja televizijskih emisijov na jeziki narodnih manjin u Austriji mogla i o­stvariti. Nikako se ne smi za­boraviti Ivan Župa, ki je ta­da imao svoj ured na 6. katu Orf-zgrade, ča je tada bila krilatica da je negdo sidio na vrhu peljačtva Orf-a u Beču, kade su pale i dalekosežne društvene, sadržajne i politi­čke odluke u pogledu na Orf a takaj i za narodne grupe.

U medjuvrimenu su ove tri TV-emisije našle svoj profil i danas zapravo već nije zam­i­šljivo da ih ne bi bilo. Je li bi se u današnjem času politi­čkih preokretov i novih orijen­tacijov ovako nešto još mo­g­lo pokrenuti a pak i ostvariti, ostaje otvoreno — ali hvala Bogu da je jur ostvare­no.

Emisija Heimat fremde Heimat kasnije pak pod pelja­njem Silvane Meixner i sa suradnicami i suradniki iz različnih jezičnih i kulturnih krugov, takaj i mladih i anga­žiranih i koruških Slovenkov i Slovencev u Beču se je pak sve već koncentrirala na novodošljake, bilo da su vjerska, jezična, kulturna ili neka dru­ga manjina u Austriji a pred svim i u Beču. Ova emisija se je i drugačije razvila nego, re­cimo, Dobar dan Hrvati, jer  dokle Gradišćanci u svojoj emisiji imaju nekoliko prino­sev a uza to i blok kratkih vi­sti i najave priredab, u Beču imaju uglavnom duže i a tim i temeljitije i bolje rešerširane prinose i reportaže.

Tim su ju samo po sebi razumljivo vrlo otvorili jer tim manjinam davaju glas, lice i sliku. To se je naglasilo i pri velikoj fešti u bečkom Burg­theateru povodom 30. obljet­ni­ce emitiranja ove emisije. Je li namjerno koncipirana tako, politički, ili se je to dijelom i slučajno dogodilo, da je ovo slavlje nastalo vrlo politički, stranačkopolitiči a pred svim i s jakimi izjavami i komentarov protiv aktualnih Övp- i Fpö-političarov i vladajuće k­oalicije, ćedu najbolje zna­ti organizatori. Moglo bi to pr­a­voda peljati do velikih napetosti, ča naravno ne željimo!

Kategorije