U saveznoj gimnaziji u Gor­njoj Pulji, u takozvanoj Pa­nonskoj gimnaziji svetačnim aktom i šarim otpodnevom su se subotu, 4. maja spome­nuli osnovanja škole pred 50 ljet. 1963. ljeta su počeli s po­dučavanjem u zgradi gor­njopuljanske osnovne škole. Stoprv 1968. ljeta su se ško­lari i učitelji preselili u novoizgradjenu vlašću školu. Na ovoj gimnaziji su od samoga početka nudili hrvat­ski jezik kao slobodni pred­met a od 1987. se službeno zove Panonska gimnazija.

 

 

GORNJA PULJA — Gimnazija u Gornjoj Pulji je ljeta dugo bila ekspozitura savezne gimnazije u Matrštofu. Stoprv 1970. ljeta je gimnazija u Gor­njoj Pulji nastala samostalna. Uz proširenje zgrade i upelja­nje različnih granov gimnazije slijedi 1987. ljeta utemeljenje Panonske gimnazije. Od onda se u dolnji razredi podučava hrvatski odnosno ugarski je­zik kao obavezni predmet. U gor­nji razredi se u okviru gimnazije, realne gimnazije i gornje realne gimnazije takaj podu­č­a­va hrvatski kao obavezni pre­d­met, tako da školari na ovoj školi moru i pismeno maturirati u hrvatskom jeziku. 

 

Učiteljica hrvatskoga jezika na Panonskoj gimnaziji je jur duga ljeta i skoro od početka Panonske gimnazije mr. Gizela Čenar iz Dolnje Pulje. Kako je uz ostalo rekla za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće, po­čela je podučavati 1988. ljeta. Druga učiteljica hrvatskoga je­zika je mr. Karin Gregorić iz Frakanave.

 

Gizela Čenar je i 1994. lje­ta, s pomoću tadašnjega dire­k­tora Karla Wiltschka i prof. Bože Potočnika iz Zagreba ut­emeljila školski tamburaški orkestar Panonci. Ov orkestar je do sada imao jur velike us­pjehe a uz ostalo je objavio jur dva vrlo opažene nosače zvu­ka (2000. i 2006. ljeta). Poseb­nost orkestra je i to, da u njem svenek mladi i novi ljudi svira­ju i jaču — ali da i neki „sta­ri“ ostaju vjerni Panoncem.
(uredn.)

Kategorije