Misec svibanj/maj je od davnine poznat kot misec ljubavi i porukov. Ali u zadnji desetljeći pari sve manje biraju hištvo za oblikovanje njevoga skupnoga žitka. Ča je uopće hištvo? U Starom teštamentu je ono imalo društveno i etičko-moralno značenje. Premda je ono trizno gledano pravno opečaćena gospodarska zajednica, je ono polag Biblije i mjesto ljubavi i strahopoštovanja, kade jedan drugoga obogaćuje. Mnogokrat je u Starom teštamentu govora i o ljubavi i privrženosti hižnikov, najlipše i savršeno u Pjesmi nad pjesmami, recimo: „Stavi me kao znak na srce, kao pečat na ruku svoju, jer ljubav je jaka kao smrt...“ Ipak je hištvo i žarišće konfliktov. Osebito u vrimenu ocev, kad su uz žene i službene i ropkinje istotako imale hižni odnos na priliku s Abrahamom, Jakovom, Gideonom, Davidom ili Salomonom. Kod svih spomenutih muži je to prouzrokovalo i velike poteškoće. Kod izraelskoga naroda je spolni žitak bio mitologiziran, ljubavni žitak povezan s kultom. Tako je na priliku i prorok Hošea ljubavni žitak bolno iskusio. Unutar rodbinskoga konteksta su valjale prepovidi spolnih zabludov. U Zakonu svetosti, ki je dio Levitskoga zakonika (3. Moses 18 pa dalje) je jako precizno govorio Jahve Mojzešu o hištvu, kako se človik neka ne onečišćava, kako neka bude svet i drži Jahvine zapovidi. I danas nam to more služiti kot kip. Ali hištvo se je minjalo u Novom teštamentu. Već nije sistematskih naredbov za hištvo. Polazi se od postojeće prakse, ka je ispunjena novim kršćanskim duhom. Jezuš ne propagira novi hižni zakon. To ča je jur postojalo, neka i nadalje bude obavezavajuće. Minjao se je u Novom teštamentu položaj žene. Jezuš svenek nanovič uspostavlja kontakt sa ženami i se masivno zalaže za nje. Takovu situaciju opisuje evandjelist Ivan (8,3), kad Jezuš ženi ulovljenoj u hištvolomu veli: „Žena ... ja te neću odsuditi ...“ Iako Jezuš nije oženjen, se jasno pozicionira u pogledu na teme hištva, u kom neka valja bratska/sestrinska ljubav. Muž nije on, ki po želji nadalje kot u Starom teštamentu smi izdati svojoj ženi otpusno pismo. Sa širenjem evandjelja je uloga Crikve u vezi s hištvom bila jaka, ali je s upeljanjem matičnih uredov znatno oslabila. Samo ako je hištvo sklopljeno i pred matičarom, ono valja.

Kategorije