Petar Tyran

Zapravo je radosna vist, ku je po prvi put oficijelno oglasio Martin Ivančić pri minuloj sjednici hrvatskoga Savjeta o narodni grupa, da mu je od Europske unije odobren Interreg-pro­jekt privatne televizije na hr­vatskom jeziku za gradišćan­ske Hrvate u Austriji, i Ma­dja­r­skoj i Slovačkoj. To je bez sumlje vr­lo ambiciozan i pot­hvatan pro­jekt, od koga, budi­mo iskreni, moremo samo od Ma­r­tina Ivančića očekivati da bi mu ga odobrili.

Ivančić je jedini med društvenjaki unutar gradišćanskohrvatske sc­e­ne, ki ima ne samo dobre ne­go najbolje veze u središće Eu­ropske unije a to ne na zadnje zahvaljujući njegovim o­d­ličnim i partijskopolitičkim vezam unutar Zemlje Gra­di­š­će kao i zahvaljujući njegovoj direktnoj vezi i uticaju Reg­i­onalnomu menedžmentu Gradišće, ki je sa svojimi o­d­govornimi organi nadležan za dodjelu subvencijov i potporu iz loncev EU. Kako će to re­alizirati i kada, je drugo pita­nje. Na svaki način je i privatni televizijski kanal — uz javnopravni Orf — jur duga ljeta i desetljeća bio plan i san brojnih drugih angažiranih ljudi unutar narodne gru­pe. Ovi su se npr. i u okviru More, Manjinskoga otvorenoga radija borili za vlastitu privatnu radio-frekvenciju. Tada je i Martin Ivančić bio med inicijatori More, ka sa­da djeluje u kotaru Gornja P­ulja i emitira većjezični radio-program, uz financijsku potporu Orf-a, iz Panonske gi­m­nazije u Gornoj Pulji i se mo­re gledati zapravo kao školski projekt, ki je vrlo zanimljiv i za školare i školarice.

U pogledu na privatnu televiziju, projekt Martina Iva­n­čića u okviru Hrvatskoga kul­turnoga i dokumentarnoga centra (Hkdc) sa sidišćem u Tehnološkom centru u Že­lje­znu, ka ima djelatni naziv »Mi Hrvati« je ovo sada ipak drugi „kaliber“. Ivančić kao član Zakladničkoga vijeća u­nutar Orf-a ima direktan uvid a tim i uticaj na struktu­re ove javnopravne institucije. A kako je u ovi dani najav­lj­e­no da će Ivančić i nadalje za­stupati Gradišće u ovom Zakladničkom vijeću, bi se iz to­ga moglo zaključiti da vrhov­ni odgovorni u Orf-u zna­ju za ov Ivančićev projekt — ia­ko polag zakona član ovo­ga Zakladničkoga vi­jeća ne smi biti angažiran ili vlasnik u drugom mediju.

Za kratak čas će se zn­ati, ča je ova privatna televizija (bojsek pol ure u tajednu na hr­vat­skom jeziku), i kako će se emitirati i gdo će moći pri­miti ov program (bojsek će biti umrižen u kabel, a za su­sjedni i u prikoceanski ze­m­lja će se moći primiti prik sa­telita). Naravno se stavlja i p­i­tanje, ča ćedu u »Mi Hrvati« emitirati. Će li se naslanjati na postojeće tiskanice i elektronske medije, ili će Ivan­čić skupa s novim tīmom urednikov i urednic i suradnikov i suradnic otkriti nove teme, ideje a tim i izvješćaje? Orf ovim nikako ne bi smio izgu­biti svoj nalog (Auftrag)…

Kategorije