Pod krovom — potkrovlje

U zadnjem broju smo se bavili zvučnimi i bezvučnimi suglasniki i pravopisnimi za­koni s njimi u vezi. Zbog po­manjkanja mjesta si nismo mogli pogledati složene ri­či, kade isto zna dojti do asimi­lacije/jednačenja po zvučno­sti. A obećali smo i, da će­mo si još pogledati, u ki slu­čaji imamo iznimke. Ali, krenimo redom!

Kod složenic (složenih riči ili kompozitov) imamo asimilaciju kod riči s prefiksi nad-, pod- i pred. Ako stoju ti prefiksi pred bezvučnimi šu­m­niki c, č, h, k, p i t, se prefiksi u ti riča realiziraju kot nat-, pot- i pret: nad+pastir > natpastir, pod+predsjednik > potpre­d­sjednik, nad+kriti > natkriti. Zato imamo i npr.: pretkip (ali: pred kipom) potpisati, potpis, pretpostavni, pretprošli, pret­hodnik, potkrovlje (ali: pod krovom), potcijeniti, potkapati, potkožnjak (ali: pod kožom), natkontrolor (ali: nad kontrolorom), natpis, natprirodan, natkomisar.

Primjeri u rečenici: Naš natkontrolor je kontrolor nad kontrolori. Nij boljega od njega. Ili: Pod krovom imamo izgradjeno potkrovlje u kom stanuju naša dica. To se ne smi potcijeniti. Kupili su si stan daleko pod cijenom, s kom su bili računali.

Kao drugo, ostalo nam je još za riješiti, kade imamo iznimke kod asimilacije po zvučnosti.

1) Iznimke se odnašaju na ri­či tudjega porijekla: gangster (nije gankster), Habsburgovci (nije: Hapsburgovci) itd.

2) Iznimke imamo i kod od­zgor spomenutih složenic s prefiski nad-, pod- i pred: 2a) Pred bezvučnimi šumniki s, š nimamo asimilaciju d>t: predsjednik (nije pretsjednik), podstava (nije potstava), podstavan, podstaviti, podsunuti, podsvist, podsvistan, podšav, podšiti. 2b) A većkrat zbog jasnoće nij asimilacije d>t niti pred p, t: nadprosječan ali natpastir; podtekst ali potpredsjednik; pretposlidnji ali predturski (usp. Pravopis 2009: 20).

(Zorka Kinda Berlaković; 91.)