Kritika nije čemerna, kad se evaluira neki posao na temelju vlašćega znanja i isku­stva. Svaki človik je zahvalan, kad se iz kritike more nešto naučiti. Ali kako ćemo se ponašati, ako kritike ni­su konstruktivne, do­bro­na­mjerne ocje­ne, n­ego zlo­­česti komenta­ri sa zb­an­tovanjem, o­smihava­njem i ponižavanjem?

Važno je da si pred­o­či­mo, zač su ljudi uop­će koč mrazni prema drugim:

  1. Mnoge kritikante su u prošlosti zbantovali ravno kad su bili osebu­j­no ranlji­vi. Sad mraznimi ko­mentari prema drugim moraju jačati svoj ego.
  2. Pomuče strahuju da im fali upravo ono svoj­st­vo, s kim se drugi ističe. Zbog ljubomore drugoga ismihavaju. Tako se kanu osloboditi svojega ko­m­pleksa manjevridnosti.
  3. Većki ljudi samo s negativnimi pogledi i zdvajanjem koracaju kroz žitak. Žitak im je interesantan samo onda, kad moru tužiti na sve. Samo zato kad je sve tako čemerno, oni imaju uzrok da živu. Žitak im je zdvajanje.

Kako pak reagirati na zlo­na­mjerne komentare? Prošireni su dva načini, kako ljudi reagiraju. Prvi je, odbriznuti ljudem na istotako mrazan na­čin, a drugi je mučati, dokle se na nutri kipi. Obadva načini nisu idealni. Nima smisla mu­čati, ako nas to trapi i nima smisla fantiti se. Mora nam biti svisno, da ne moremo sk­o­čiti u blato, a pak ostati čisti. Gdo dopusti da ga mražnjak potegne doli, onomu mora biti svisno, da već nije gospodar vlašćih reakcijov.

Jedina prava metoda je, da ne dopustimo, da nas potre­su riči nazlobnjakov. Neki ljudi su kot kabao za smeće, pu­ni frusta, srdi i negativnosti. Kad im je kabao pun, oni svoje smeće kanu hitati drugamor. Ako su si zibrali nas, imamo slobodu, je li ćemo reagirati na njeve komentare ili ignorirati je. Nije dobro „kaštigati“ mrske ljude s laskanjem. Imati nakanjeno „kaštigati“ koga, ni­je dobro ni s folišnom ljubeznošću. Oružje je oružje, jedno je oštro, a drugo je tupo. Nije potribno da se uključimo u sva­ku diskusiju, iako imamo pozivnicu. Svaki človik ima slobodu, je li će se pominati o te­mi, ku mu gdo drugi nameće. Ako nam se tema ne dopada, moremo načeti drugu temu.

Ali koč ne moremo ujti mra­znim komentarom. Onda je najbolje dobro poslušati i kontrolirati svoje emocije. Važ­no je osvidočiti se, je li smo sve dobro razumili, ča nam je rečeno. Potom je došao red na nas, da se mirno branimo prez atakov. Moramo dokazati, da kritika nije opravdana, a pak napustiti parket.

(Agnjica Schuster)

Kategorije