Petar Tyran

Ne samo u HRVATSKI NOVINA smo opširno pi­sa­li i izvješćavali o pred­vidjenom gradišćanskohrva­t­skom shodišću u Zagreb kr­a­jem maja o. lj. Isto tako smo i informirali o službenom pohodu dijecezanskoga biškupa kod hrvatskoga premijera A. Plenkovića. Ali nam očigledno nije stala na raspolaganje cijela  i potpuna informacija odnosno točan sadržaj razgo­vora. To su sada objavile cri­k­vene novine Dijeceze Gradišće MARTINUS. U vrlo op­šir­nom izvešćaju piše uz ostalo da je „…Živković raspravljao jur s Plenkovićevim (Hdz)  pretho­dnikom (dakle s Mila­novićem od Sdp-a) o štartu novoga kulturnoga društva, ko gradišćanske Hrvate na z­ahtjevan način i pokazu­ju­ći na budućnost že­lji ujedini­ti pod europskim krovom i od­bija folkloristično usko pe­lja­nje, zatvaranje i skriva­nje kao jež u slipu ulicu…“

Ov jasni i glasni afront, napad na Hrvatsko kulturno društvo (Hkd) u Gradišću se očigled­no ne kani a niti ne more tajiti. Živković u svojoj funkciji kao „europski biškup“ zagovara i aktivno samosvisno postupanje samih gradiš­ćanskih Hrvatov kada potribuje „moramo veliko misliti i ako smo polag definicije m­a­njina, jer drugačije ćemo nestati od površine! Kako piše Martinus nadalje „hrvatski premijer je najavio, da će Vla­da Republike Hrvatske pu­no podupirati djelovanje novoga kulturnoga saveza“.

Gdo pažljivo prati Živko­vićevu politiku je mogao jur duglje opaziti, da njegovi dijelom „nerazumljivi“ potezi u pogledu npr. na premješ­ća­nje ili otpušćenje subratov ili navodnih protivnikov nisu slu­čajni ili neka zla ili čemerna volja, nego da je to jasna politika — mogli bi reći i požga­ne zemlje — pod kom podra­zumivamo da se nešto čemerno, škodljivo spali, po­ž­ge, da bi nešto novo bolje moglo zni­knuti. MARTINUS to potvrdjuje ako piše nadalje „…Živković svojom politikom medjunarodnoga jačanja gradiš­ća­n­skohrvatskoga identiteta o­stvaruje produženje jednoga od stupov crikvene socijalene i društvene predstave nutar u globaliziranu stvarnost 21. stoljeća…“ No, je li to pamet­no i dalekovidno, da biškup to čini protiv volje odredjen­o­ga broja svojih „ovčic“ ods.  da im to ne more ili nje želji posredovati a takaj odbija s njimi razgovarati? Da je on sada tako frontalno napao Hkd kao folkloristično, ko  djeluje na ježev način u kla­ni (Clan) moglo bi prouzrokovati i kontra reakciju. Zna­m­da ne samo Hkd-a i njegovih peljačev i članov, nego i naro­da samoga, ki želji biti uklj­u­čen u promjene i je kani razumiti. To bi mogao biti bumerang, ki bi teško pogodio biškupa i Crikvu, jer folklorizam se predbaciva ravno  K­atoličanskoj Cri­kvi, a da u­pravo biškup ima svoj klan, mali ali zato privatni i jaki, nije tajna niti med Hrvati niti Nimci. Ali znamo, da bez čvr­stih zajednic već ništ ne ide!

Kategorije