Zastupniki DZ RS su s 44 glasi za i 43 protiv imenovali Angeliku Mlinar za no­vu mi­nistricu Republike Slovenije bez resora, pristojno za ra­z­voj, strateške projekte i koheziju (povezivanje). Na­zo­či je bilo 88 zastupnikov, ma­nj­kali su Zmago Jelinčič iz Sns i Andrej Šircelj iz Sds, ki da je bio u inozemstvu.

LJUBLJANA — Zanimljivo je da je Angelika Mlinar austrijska državljanka, a je bila i zastupnica u austrijskom parlamentu. Do maja 2019. ljeta ona je bila i zastupnica u Euro­p­skom parlamentu. Ona je tr­e­ta osoba na toj funkciji u ma­n­datu sadašnje vlade, a pret­ho­d­ni dva ministri u vladi premijera Marijana Šareca odstupili su izmed ostaloga i zbog kritikov upućenih usled slaboga povlačenja sredstava iz europskih fondov. Mlinar je lani pri­je Božića po ubrzanom procesu dostala slovensko držav­ljanstvo, ali je zadržala i austrijsko. Ona je rodjena u Koruškoj i porijeklom je Slovenka. Za nje izbor su glasali 44, a protiv su bili 43 poslaniki.

Koruška Slovenka Angelika Mlinar se je rodila 29. junija 1970. u Staroj vasi (Alten­dorf) u općini Žitara vas (Kött­manns­dorf) u Koruškoj. Doktorica prava — diplomirala i doktorirala je na solnogradskom sve­učilišću tr magisterij opravila na American University u Wa­shingtonu — je med drugim službovala u nekoliko nevladi­nih organizacijov, med poč­et­kom ljeta 2000. i koncem junija 2005. pak je djelovala ta­kaj na predstavničtvu Europ­ske komisije u Ljubljani.

Angelika Mlinar je aktivna, i u manjinski organizacija kao pripadnica koruškoslovenske narodne grupe. Med majom 2009. i koncem junija 2010. je opravljala isto funkciju ge­neralne sekretarice Narodnoga sveta koruških Slovencev.

Bolje je poznata kako je u Slo­veniji u jeseni 2013. ljeta na­stala, prva žena iz sloven­ske manjine birana u Austrijski par­lament. Onde je na listi li­be­ralne stranke Neos ostala do konca junija 2014., kad se je preselila na zastupničku klupu Europskoga parlamenta. Na listi Neos je bila naime iza­br­a­na za austrijsku europo­sl­a­ni­cu, bila je isto potpred­sjednica po­litičke skupine li­be­ ralcev Alde.

Na zadnji europski izbori se je nato prešla u Sloveniji, jer u i stranki Neos po vlašći riči nije imala već dovoljno potpore i je tako svoje iskustvo željila prenesti na slovenski prostor. S kandidaturom na li­sti Sab, u koj je preuzela ulo­gu peljajuće kandidatice, je une­sla novost u politički prostor.

Angelika Mlinar je lani u juniju na kongresu Fuen u Po­žunu, ki je stao u znaku 70. o­b­ljetnice ove medjunarode orga­nizacije, bila izabrana za no­vu potpredsjednicu Fuen-a.

(ur.)

Kategorije