Lani su u Gradišću progla­sili „biopreokret“. U vezi s tim zemaljski poglavar Hans Peter Doskozil i zemaljska savjetnica za agrarne posle Astrid Eisenkopf u protuli­će su predstavili plan od 12 to­čak u korist pametnoga ra­s­ta. Je­d­na od tih točak je »Gradiš­ćan­ska bio-inovacijska na­gra­da«, ku su po prvi put do­dilili u če­tvrtak, 28. novembra u zbornici Zemaljskoga sabora. N­a­gradu sa dali u č­e­tiri kate­gorija: poljoprivreda, škola, pre­djelanje i projekt svitionika.

Ukupno se je naticalo 27 projektov iz svih podru­čjev svakidanjega života i si­že od obrtnih poduzeć prik školarov ča do potrošačev i se­ljakov i seljakinj. „Bio-pre­okret je već nego uspješni pro­jekt u brojka. To je i emoci­o­nalni proces, u kom odlikuju izvanredne ideje ke idu u korist bio-preokretu. Zato smo utemeljili »Gradišćan­sku bio-inovacijsku na­gra­du« i zato smo stavili na raspolaganje 15.000 E, da bi odlikovali kreativne ideje, projekte i in­ovativne strategije“ rekla je Astrid Eisenkopf.

Prve nagrade je izručila nad­ležna zemaljska savjetnica Astrid Eisenkopf i to zastupnikom Osnovne škole Željezno kao Trgovačkoj akademiji Svetica za Jezerom na sjeveru Gradišća, uzornomu seljačkomu poduzeću Jugović u južno­gradišćanskoj Čajti kao i bio-dvoru Katona u sridnjogradiš­ćanskoj Livki. U kategoriji svi­tioniki (Leuchttürme) odlikovali su s tri ravnopravnimi nagradami: Trgovačkoj školi Niuzalj ods. vinaru Andreasu Hai­deru, kupovnoj zajednici namirnic Foodcoop iz Pinčene doline kao i poduzeću Esterhá­zy grupe — i ove nagrade podi­ljene na sjever, sredinu i jug Gradišća.

Bio-preokretom smo oživili do sada još nepostojeći pr­o­jekt, da bi Gradišćankam i Gra­dišćancem stavili na raspola­ganje zdrave i regionalne namirnice, hranu najviše kakvo­će, kvalitete. Kako je naglasila A. Eisenkopf udio bio-površin u Gradišću se je proširio od 31 na 37 posto. Jur 50 poduzeć je stavilo molbu za gradišćan­sku bio-premiju za prelaz (Bi­o­umstiegsprämie).       

(uredn.)

Kategorije