Folklorni ansambl Kolo-Slavuj je u nastavku lanjskih us­­pješnih adventskih koncertov „Zajačimo maljahnomu“ ljetos snimio i publicirao no­sač zvuka, CD-jku s istim naslovom. U tom svojem adventskom programu Kolo-Slavuj interpretira i prezentira kršćanske narodne napjeve kao i crikvene liturgijske jačke iz svih krajev kade živu gradišćanski Hrvati kao i iz Hrvatske. Posebno žarišće pritom leži na jačka Hrvatov na Hati, osebujno napjevov iz Hrvatskoga Jandr­o­fa i Pandrofa, s ciljem da bu­du izvodjene i objavljene jačke ke su rijetko komu još pozna­te ili pak jur zdavno bile pozabljene (G. Novak-Karall).

BEČ — Program „Zajačimo maljahnomu“ p­o­vida cijelu božić­nu povidajku: Počinje kod dolaska arkandjela Gabrijela k Mariji Divici, ki joj nazvisti začeće. Po veliki hvalospjevi na Majku Božju i na Svetoga Mikulu se nastav­lja povidajka o rodjenju Jezu­ša starimi narodnimi kršćan­skimi legendami. Novorodjenomu ditešcu se pak jaču u­spavanke da bi na kraju stale velike himne, ke svom svojom moćom i lipotom pokazaju na velika čuda Svete noći.

Kolo-Slavuj sa »Zajačimo maljahnomu« pokazuje sve fasete svojega muzičkoga znanja i potencijala i pritom poteže sve registre šarolikosti interpre­tacijov i korišćenja prostora tokom svojih koncertov. Uz tradicionalne aranžmane za tamburaški orkestar i mišoviti četveroglasni zbor se čuju i a cappella-aranžmani za zbor i njegove brojne snažne solistice i soliste. Pri tom se čuje jasan rukopis glavnoga aranžera, m­uzičkoga ravnatelja i zborovodje Filipa Tyrana. Peljač tamburaškoga orkestra i nadzornik snimanja je Pavel Ma­lý. Tonmajstor i snimatelj CD-jke je Tome Janković sa svojim novim studiom p6, a grafički dizajn za CD-jke napravio je Filip Hauck-Tyran.

S ovim svojim novim nosačem zvuka Kolo-Slavuj je u nedilju, 1. decembra počeo lje­tošnju seriju adventskih koncertov „Zajačimo maljahnomu“ u Čakovcu (HR) u franje­vačkoj crikvi sv. Nikole biškupa.

Daljni koncerti ćedu biti još u četvrtak, 5. decembra (18.30) u crikvi u Devinskom Novom Selu (SK), u utorak, 10. decembra (19.00) u crikvi sv. Eli­zabete (Beč 4.), a završni kon­cert pak u subotu, 14. decembra (19.00) u farskoj crikvi u Uzlopu. CD-jka »Zajačimo ma­ljahnomu« (18 E u posebnoj pred­božićnoj akciji od dva prim­je­r­ki nadalje 16E/k.) i se more kupiti pri adventski kon­certi, kod članov ansambla i u Hrvatskom centru.   

(uredn.)

Kategorije

Slike