H.-C. Strache: Austrija podržava Srbiju, sankcije Rusiji besmislene

Lider Slobodarske stranke Austrije (Fpö) Heinz Christian Strache, izjavio je u Beču, da se po parlamentarnih izbori politika Austrije neće minjati prema Srbiji, da će podržavati nje put k EU i da je smatra važnom za stabilnost u regiji. Strache je na konferenciji za medije ku je održao zajedno s predsjed­nikom Jedinstvene Srbije i narodnim poslanikom Draganom Markovićem rekao da je zadovoljan izbornimi rezultati i da se koalicijski pregovori uspješno odvijaju.

BEČ/BEOGRAD — Konferencija za medije je održana u prostorija Fpö, a Marković se je u Beču nalazio na čelu dele­ga­cije od 550 studentov, zdra­v­­stvenih djelačev, privrednikov, političarov.

„Da li sutra kao vladajuća stranka u koaliciji ili opozicij­ska stranka, mi svoj odnos pre­ma Srbiji nećemu sigurno mi­njati. Srbija je vrlo bitan faktor u Europi a posebno je to važ­no za stabilnost i budućnost u Europi i u regiji“, rekao je Strache i je naglasio da će nje­gova stranka „podržavati put Srbije k EU“.

„Ča se tiče naše stranke, mi čvrsto stojimo na strani neutralnosti Austrije, a Srbija gaji vojnu neutralnost ča je nam drago, i naš zadatak je da gajimo tu tradiciju“, rekao je H.-C. Strache dodajući da će djelati na tome da budu medijatori toga koncepta, a ne da pri­maju naredjenja.

Strache smatra i da su san­k­cije prema Rusiji besmislene i da ćedu tražiti partnere na eu­ropskom nivou da se čim prije ukinu. On je naglasio da je Rusija ne samo geografski, po­vijesni, vjerski i politički dio Europe, da je uvijek bila do­b­ra prema Europi i da triba biti bliža Europi, a ne suprotno.

Marković je istakao da je sa svojim domaćinom razgovarao o već temov i čestitao mu je dobar izborni rezultat. „Rezul­tate ke je Fpö ostvario na nedavni izbori nisu samo dobri za Austriju već i za Sr­bi­ju ima­jući u vidu politički program i stave ke smo čuli poslidnjih ljet a ke provodi ta stranka“, rekao je Marković.

Marković veli da je Strache-u prenesao problem ke Srbija ima u okviru medjunarodne za­jednice i s Amerikom povodom svoje neutralnosti i dobrih od­nosev s Rusijom i zatražio nj­e­govu podršku.

„Očito da ne znaju Ustav Srbije, da politiku Srbije pelja vlada i predsjednik Srbije Al­e­ksandar Vučić a i mi ne sidimo na dvi stolica, mi sidimo na svojoj srpskoj stolici. Hoćemo u Europu. Mi smo pokaza­li da željimo sudjelovati s Eu­ropom, ali i s Rusijom takaj“, rekao je Marković.

Tražu od Srbije da Rusiji upelja sankcije, rekao je Marković dodajući da su Srbija i Jugoslavija imale neopravdane sankcije i vrlo dobro zna­ju ča onda pak značu ekonomske sankcije.

„Mi želimo sudjelovati sa cijelim svitom ali da Srbija do­nosi sama odluke onako kako naš Ustav perdvidja a ne da nam, kao poslidnjih ljet, neki govoru ča tribamo djelati“, rekao je on.

„Pokidob će Austrija biti ze­mlja predsedavajuća EU u drugoj polovici 2018. ljeta, tra­žim da pomogne Srbiji i ne samo tada, već i da reagira na izjavu američkoga diplomata, ča sam siguran da nijedna dr­žava tako nešto ne bi ni do­zvolila“, rekao je Marković.

On je dodao da je Strache veliki prijatelj Srbije i da će pomoći da se Srbija izbori za pravdu, da udje u EU i da se poveća ekonomska suradnja s Austrijom. Marković se je u Beču sastao i sa zamjenikom Strachea Johannom Gudenusom ki je i zamjenik gradona­čelnika Beča i su razminili poklone.

(uredn.)