Govorač za narodne grupe  u Narodnoj stranki u zastup­nik u Nacionalnom viječu di Niki Berlaković ističe, da u okviru podupiranja narodnih grup postoji sada poseban lo­nac za osiguranje medijev na­rodnih grup. Konkretno je predvidjeno, da se za svaku narodnu grupu podupira je­dan tiskani medij. Kod gradišćanskih Hrvatov ta medij su Hrvatske novine. Ali ko­liko pinez točno je zrezervirano za HN, još nije poznato, rekao je Niki Berlaković. Hrvatske novine sada konačno moru krenuti novim putem je izjavio glavni urednik HN Petar Tyran.

ŽELJEZNO — Tim da je Savezna vlada sada konačno znatno povišila državne subvencije za narodne grupe u A­u­striji i odlukom da će biti pod­upiran jedan tiskani medij po narodnoj grupi, dugoljetno p­o­tribovanje Hrvatskoga štamparskoga društva kao vlasnika i izdavača Hrvatskih novin kaže prve vidljive rezultate.

S pogledom na očekivano povišenje subvencijov je HŠtD još u misecu augustu o. lj. krenulo tim putem da je raspisalo mjesta za dodatne urednike odn. urednice, za ke su osigurana sredstva iz dodatnoga lon­ca proračuna/budžeta Saveznoga kancelarstva, i to za pol ljeta. „Za daljnje postupanje očekujemo adekvatno rješenje na temelju odobrenih sredstav iz saveznoga budžeta za ma­njinske medije. Tako uredni­čt­vo Hrvatskih novin konačno more krenuti u sadržajno i vri­mensko proširenje ovoga naše­ga tajednika je rekao Petar Tyran glanvi urednik HN i je dodao „Posebno težišće će se ubuduće položiti i na digitalno izdanje i na socijalne medije. Tim ćedu Hrvatske novine odgovarati i potribovanju nad­ležnih mjest u Saveznom kancelarstvu, ko želji posebno po­dupirati digitalni pristup kori­s­nikov manjinskim medijom.“

Nadalje je Petasr Tyran naglasio da „uredničtvo HN to že­lji postignuti tim da se dodatna djelatna snaga, a pred svim i mladi ljudi u proširenom ured­ničtvu pojačano moru posvetiti proširenju digitalne ponude i afirmaciji mladih budu­ćih urednikov i urednic u njim bli­skim medijam.“

Kako je na dodao Petar Ty­ran, ki od kraja 1983. ljeta ur­e­djuje HN i ki je po odluki Ministarstva za obrazovanj kao i Obrazovne direkcije Gradišće­ produžio svoje djelatni rok do makismlalo 2023. ljeta „Uvjereni smo da ćemo tim dobiti na dodatnoj atraktivnosti, to je i čitanosti i gledanosti ovoga našega tajednika Hrvatske novine, a tim željimo postignuti i višu prihvatljivost pred svim i kod mladje generacije“.

Cilj je da do početka novoga ljeta bude realiziran i vizual­ni relaunch Hrvatskih novin u tiskanom i digitalnom iz­da­nju.

(uredn.)

Kategorije