Ako ste čemerne volje, se od­morite od Facebooka, ve­lu različne študije! Ne tribate velje ugasiti svoj profil i od­reći se Facebooka, dost je da preminite svoje ponaša­nje na društveni mriža i si koč-toč naredite pauzu. Prema študiji, ka je objavljena u Cyberpsychology, Beha­vior and Social Networking, to človiku mo­re popraviti raspoloženje.

Oko 1,8 milijardi ljudi na svi­tu danas hasnuje Face­book. Ta broj konstantno raste. I ta­ko je Facebook naj­pro­šire­nija društvena mri­ža našega vri­me­­na. Ali is­tra­ži­vanje ka­že, da redovito has­no­vanje društvenih mri­žov kot je to Facebook, negativno u­tiče na emoci­o­nal­no zdrav­­lje i zado­vo­ljan žitak. U eksperimentu se je pokazalo, da odvikava­nje od Facebooka prouzrokuje bo­lji životni kvalitet. Gdo iz­drži tajedan dana dugo prez Fejsa, se ćuti bo­lje. Po jednom tajednu apstinencije od Fejsa se korisnikom naime po­boljša raspolo­ženje. Ljudi se ne tribaju stal­no miriti s drugimi korisniki, ki se u Facebooka kažu od svoje najbolje strani. To, ča u žitku ne ide glatko, to se u profili ne do­zna. U Face­boo­ku se prikazuje sa­mo rajska stran žit­ka. Korisniki Facebooka, ki nimaju raj na zemlji, mnogokrat mislu, da su jedini na svitu, ki do­življavaju pakao. Ali žitak za nijednoga človika na svitu nije on idealizirani prototip, koga Facebook propagira. 

Kategorije