Muški i ženski moždjani raz­lično funkcioniraju. To je dobra podloga za vice i anegdote, ali i za velike nevolje med muži i ženami. I jedni i drugi si mnogokrat ra­z­bijaju glavu, zač im se u komunikaciji javljaju pr­o­blemi i čiji je problem, kad komunikacija partout ne kani funkcioni­rati. Zač partner ne razumi ta­ko jednostavne po­ru­ke? Zač smo mu rekli jedno, a on je razumio i učinio drugo? Odgovori su jas­ni i jedno­stavni, iako nam se tako ne či­ni. Brojna istraživanja su pokazala, da muški i ženski mo­ždjani funkcioniraju različno.

Najveći autoriteti za „suru supstanciju“ u našem organi­z­mu tvrdu, da je za razlike naj­već kriva evolucija. Muži i že­ne naime imaju različne ulo­ge u očuvanju človičjega roda. U današnjem modernom društvu su neke uloge skrsnule, a neke su prepletene. Ali evolucija je proces, ki nek polako napreduje. Još i kad bi društvo sada velje bilo pripravno izjednačiti uloge muža i žene, bi prirodi bilo potribno duže vrime, da bi to mogla implementirati.

Razlike bome postoju, ali ne takove kot bi bile po volji seksistički „nacifranim“ poje­din­cem, naime u smislu, da je jedan spol nadmoćan drugomu. Zdavno koč su muži bili lovci, a žene su čuvale dicu. Još od onda se muži zvećega bolje znaju orijentirati u pros­toru nego žene. Svakomu spolu su se jače razvili oni dijeli moždjanov, ki su im bili po­tribni za aktivnosti, ke su sto­ljeća ili još i tisućljeća dugo obav­ljali. U evolucijskom smi­slu su se kod muži razvile one navigacijske sposobnosti, ke su je kvalificirale za lov. Žene su si prisvojile one sposobnosti, ke su im bile potribne za ma­nji prostor, na kom su pobirale hranu. Muž je imao veći radius gibanja, na kom se je morao snajti, a žena se je zadr­ža­vala blizu svojega doma. Iz to­ga moremo za­klju­čiti, da su i muži i žene sposobni obavljati iste posle, ali na raz­lične, Jednako dobre na­či­ne. Druge raz­like moremo spodobno objasniti. Muži su morali biti tjelovno jaki za zada­će, ke su obav­ljali, a tjelovno slabije žene su morale razviti finese, da bi recimo pregovarale i argu­men­tirale, ča su upra­vo danas ja­ko cijenjene karakteristike. Sa­mo je­dan Y kromosom muže i žene jur pri rodjenju različno formira. Znan­st­ve­no je potvrdjeno, da se razlike vidu jur prlje nego nas okolica počne oblikovati. Kod mu­ške novorodjene dice su razvijeniji dijeli moždjanov za pro­stor, a kod ženske novorodjene dice su izraženija područja, ka su zadužena za govor.

Razlike med spoli su se danas počele smanjivati. Za­to nije efektivno mučiti se pitanji, zač se ne razumimo, ne­go je mudrije ishasnovati ono, u čem smo rutinirani i truditi se da poboljšamo ono, u čem smo slabiji. I jedni i drugi ima­mo pred sobom isti cilj: Poga­djati se i ulipšati si skupni žitak.

(Agnjica Schuster)

Kategorije