Gramatičke interferencije (morfologija) - Mali jezični savjeti

Uticaj nimškoga jezika se najbolje vidi u morfologiji i u sintaksi. U deklinaciji se npr. zgublja vokativ (zovni pa­dež), koga jako rijetko hasnujemo, zvana kod nekih od­redjenih imenic. U takovi sl­­u­čaji ima vokativ visoku stil­sku markiranost i daje govoru ča svetačnoga; Dragi brate! Po­štovani oče! Ljubljeni Ivane! Pe­tre! gospodine, pri­jate­lju, go­spodjo. … U svakidanjem govoru koristimo obično samo nominativ: Najdraži brat! Dr­a­gi stariotac! Dragi Petar!

U gradišćanskohrvatski govori slabi kategorija posvojnoga pridjeva (Ivanov, Marijin, str­i­čev, Čenarov). Umjesto toga koristimo uglavnom konstrukciju „od+genitiv“ prema nimškomu uzoru: „to je stan od brata; to su novele od Blazovića“. Pravilno glasi ovako: to je bratov stan, to su Blazovićeve novele. Čudakrat se i krivo veli: „maj­ke kćer“ umjesto majkina kćer, ili „Marije auto“ umjesto Marijin auto. Rečenicu tipa To je bratov stan germaniziramo u: „To je (od) našega brata stan“, ča je krivo i ne odgovara du­hu našega jezika.

Uticaj nimškoga dijalekta, ki okružuje naše „hrvatske jezične otoke“, se jako dobro vidi u sljedećem primjeru: „va oca njegovoj hiži“ (nimški dijal.: im Vater sein Zimmer) umjes­to u očevoj sobi. Čudakrat kori­stimo i dva genitive za redom: „To je našega brata žene (nje) otac“ (nim. dijal.: Das ist von unserem Bruder der Frau ihr Vater) umjesto to je otac bratove žene

Imamo cijelu poredicu gramatičkih interferencijov s nimškim jezikom. Ovde smo spomenuli samo neke, da pokažemo na prepletenost nimških i gradišćanskohrvatskih dijalektov. Iako se ove interferencije koristu u naši govori, ne smimo zabiti, da one nisu dio gradiš­ćan­skohrvatskoga standarda nego samo dijalektalne pojave.

(Zorka Kinda Berlaković; 18.)