Petar Tyran

Kako sada i u budućnosti dalje? To se u ovi dani i tajedni mnogo gdo pita ali nima pravi odgovor. A gdo bi jur mogao prorokovati bu­dućnost? Ova koronakriza nam je pokazala, da cijelo ja­to znanstvenikov i statističarov dan za danom računa na mogućoj krivulji (Kurve) ka­ko će se razviti broj zaraženih, obetežanih, onih ki tribaju intenzivnu njegu — a na­žalost i broj umrlih. Uglav­nom na temelju toga su političari ocijenili ča triba činiti, kakove mjere triba poduze­ti, ča ka­da kako odrediti, da ovi zgo­ra imenovani broji ne bi eksplodirali, kako su npr. u Italiji, Španjolskoj a sada i stra­šno u američkom New Yorku ili u Ontariju, Kanadi.

Jako je teško prorokovati kako dugo će ovo sve još durati. Jedni stručnjaki velu, da se moramo čuvati zaraze, in­fekcije, drugi nam poručuju da barem 60-70 posto ukup­n­o­ga stanovničtva mora biti zaraženo (zovu to infekciju črede/Herdeninfektion) da bi se virus mogao ugušiti. Gdo se je valjao, kladio da ćedu se europske granice (dijelom još i hermetički) zatvoriti, vjerojatno je sada jako bo­gat. Iako su dalekovidni to mogli s nekom sigurnošću predvi­djati, samo nisu točno znali kada. Sada se nijedan ne fuć­ka za drugoga. Svaki je sām sebi najbliži i su uvjereni, da sa zatvaranjem granice neće­du pustiti virus u svoju zemlju. Ako im je laglje neka nek i nadalje tako vjeruju i mis­lu. Teški su časi, jako teški! 

A kako ćemo mi dalje, ka­ko ćemo s Hrvatskimi novi­nami? Orf je skoro sve svo­je ljude poslao domom. Studio u Željeznu je zatvoren, a u njem je samo šakica ljudi, ki onde djelaju a moraju dva ta­jedne ostati u izolaciji, dokle dojde zamjena. Mi u uredu HN to nismo tribali, jer smo tako mali, da je u uredu vjero­jatno sigurnije nego kade va­­ni ili u trgovini. U pogledu na poslovanje, nas ova kriza nije bacila iz reda. Jur dugo djelamo i iz doma, imamo jur dugo i „home office“. Ali ne kad se bojimo ureda u Želje­znu, nego kad se puno toga ne dā napraviti u uredskom vrimenu, u oficijelnom djelat­nom vrimenu. To nam je sada velika prednost, jer m­o­remo i nadalje djelati bez ve­ćih pr­o­blemov. Povezani smo me­dju­sobno i komuni­ci­ra­mo i direktno i putem mriže.

Dokle su druge novine u našoj „ligi“ išli ili u pauzu ili na duže vrimenske razmake iz­laženja (vidi 13. str.), HN su si, do sada, mogle pridržati ta­jedno izdanje. To i zato, jer pišemo ne smao domaće gla­se i samo o tom ča se doga­dja po seli i priredbe onde (čega sada nima), nego, po­lag karaktera npr. dnevnih novin, pokrivamo i druge te­me, kao npr. reportaže, iz­vje­šćaje, komentare i dr. To činimo u uvjerenju da bez obzi­ra na ovu koronakrizu i neku drugu tešku krizu — u HN na hrvatskom jeziku po mogućnosti moramo pokrivati sva područja, da bi čuvali socijal­nu funkciju nešega jezika.

Kategorije