S pandiljkom, 5. septembra  je širom Gradišća za 32.400 di­ce počelo novo školsko lje­to. Na ov dan je 2.600 dice imalo svoj prvi školski dan. 1.396 školarov i školaric se uči hrvatski na osnovni ško­la, ča je već nego lani. 137 školaric i školarov pohadja Dvojezične razrede na novi sridnji škola. Za 109 školarov već nego lani se ljetos uči hrvatski jezik na osnovni ško­la u Gradišću. To je za­to, jer je već dvojezičnih ra­z­redov, je javila nadzornica za ma­njinsko školstvo u Gra­dišću, mag. Karin Vukman-Artner.

ŽELJEZNO — Ukupno su 103 razredi na 24 škola, u ki se pelja dvojezično podučavanje. Tako su u Bajngrobu, Borti, Hirmanu, Svetom Mihalju i Željeznu opet mogli upeljati hrvatske razrede, je rekla nadzornica mag. Karin Vukman-Artner za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće. U­kupno ide 371 hrvatski školar u prvi razred osnovne škole širom Gradišća.

Dvojezičnu novu sridnju školu u Velikom Borištofu pohadja 41 školar, to je za šest školarov manje nego lani. Med njimi je 10 školarov i školaric prvoga razreda. Od ovoga škol­­skoga ljeta na DNSŠ u Velikom Borištofu imaju pod­u­čavanje opet u četiri razredi, a ne kako u proš­lom lje­tu, kad su morali skratiti razrede na tri.

U Novoj sridnjoj školi u Sv­e­tom Mihalju u južnom Gradiš­ću se u četiri dvojezični razredi podučava hrvatski jezik, ke po­hadja 50 dice, od toga je 15 u prvom razredu. Deset škola­rov u 4. stepenu pohadja dvojezi­čan razredu Novoj sridnjoj školi u Rohuncu.
Na Novoj muzičkoj sridnjoj školi Veliki Petarštof je 36 šk­o­larov u dvojezični razredi. 12 dice pohadja takozvani „hrvat­ski muzički razred“ na 5. stepenu.

(ur.)

Kategorije

Slike