Tate su jako skromni, barem u Austriji. Ako ne bi stalo u kalendaru, vjerojatno ne bi ni mislili, da je prikzutra Očev dan. U Austriji ga imamo od  1955. ljeta, a sve­čujemo ga drugu nedilju u juniju u krugu obitelji. Na­ši tate bi mogli biti nenavidni na svoje kolege u Ita­liji ili Ameriki, kade se tate ravno tako častu kot­no majke. Gdo si trapi glavu, ki dar bi za tatu bio id­e­alan, nima la­ko, ar tate nisu lako za obdariti. Ma­mi se moru kupiti kitice, parfem ili bombonjera, i bit će srićna. Ako za Božić tata nije dostao flošu vina, je morebit sada prilika darovati mu dobru kapljicu vina.

U Tajlandu je običaj, da se tatam i stari­ocem daruje kitica imenom ka­na, ku vidimo na sliki. Ona je simbol muškosti. A nije ni ču­do: Kana svojom egzotičnom elegancijom nadmašuje sve os­tale cvijete u vrtu, ar je impozantna biljka. Impozantne ličnosti u naši obitelji su i ta­te, ki bi si zaslužili i kod nas dar raskošnoga cvijeta.

Kakov tata je impozantan tata? Čvrsta ličnost u fami­liji je on tata, ki je u stanju svojoj dici prenašati temeljne vridnosti žitka. Te vridnosti se odnašaju na obitelj, društvo, djelo, a pak naravno i na to, kako se on ponaša prema njegovoj ženi, mami njegove di­ce, a pak i drugim ženam u našem društvu. Naravno je važno i to, ke dužnosti on preuzima u obitelji i pri odgoju svoje dice. Važno je, da on odvaja maksimalno vrimena za svoju dicu, da pozna svoju di­cu i njeve poteškoće i da im pokaže, kako se moru probiti u žitku. Hipci skupnosti su zlata vridni, ar u dici zbudjaju ćut da su rado vi­djena i pri­hvaćena. Tako je ta­ta u stanju svojoj dici postaviti temelje za zdravu individualnost, on karakterističan na­čin, da zdravo mislu, ćutu i se ponašaju i da najdu on stil i način življenja, ki je obogaćuje.

Iako dica tatu dostkrat bludu pri djelu, je ipak važno, da ona znaju, ča tata djela i kako to on djela. Tatina nazočnost ispunjuje dicu. Bi­ti fizički nazočan, prebaviti vrime s di­com je mnogo, ali još nije dost. Naj­važ­nija je komun­i­kacija. Prava komunikacija je najbo­lji temelj svake ve­ze. Otac, ki komunicira sa svojom dicom, potiče u zdravu znatiželju i razvija intelekt dice. Komunikacija oblikuje mišljenja i je bitna za ispunjen žitak.

Dica imitiraju oca. Ako on ljubi i poštuje svoju ženu, majku njegove dice, on dici daje peldu, da i ona njoj prila­zu priznavajući nje dostojan­stvo. U toj zdravoj sredini se di­ca uču, kako ponašati se pre­ma bratu, sestri, budućim part­nerom i vlašćoj dici, ali i pre­ma svim drugim ljudem, s ki­mi ćedu se još sastati na njevom životnom putu. Dobar otac sve djela iz ljubavi i s ljubavlju. Za ta odgovorni put svim tatam željimo čuda sriće i veselja.

(Agnjica Schuster)

Kategorije