Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, središnja naci­onalna ustanova za istraživanje i očuvanje hrvatskoga jezika, pokrenuo je 21. mar­ca 2020. portal Jezik.hrvat­ski na adresi jezik.hr. Portal je zamišljen kao pomoć školarom ki zbog pandemije ni­maju fizičku nastavu, nego nastavu na daljinu. Osim ško­larom, naminjen je i svim zainteresiranim za hrvat­ski jezik i jezičnu kulturu.

ZAGREB — Na portalu Je­zik.hrvatski moru se pročitati najvažnije informacije o razvitku hrvatskoga jezika, hrvat­skom standardnom jeziku i njegovom gramatičkom ustroj­stvu tr o hrvatskom kao zase­b­nom južnoslavenskom jeziku. Na ovom portalu nalazi se i iscrpan pregled povijesnih i su­vrimenih gramatikov, pravopi­sa, rječnikov i jezičnih savjetnikov hrvatskoga standardnoga jezika. Suvrimenim norma­tivnim priručnikom Instituta za hrvatski jezik i jezikoslov­lje — pravopisu, gramatiki i rje­čniku — se more pristupiti izravno na adresa pravopis.hr, gramatika.hr i rječnik.hr, ali i prik portala Jezik.hrvatski u odjeljku Normativni priručniki. 

U odjeljku Jezični savjeti na­lazu se adrese jezicni-savjetnik.hr i bolje.hr. Na prvoj adresi, u jezičnom savjetniku, moru se pročitati savjeti ki se odnosu na hrvatski standardni je­zik, npr. piše li se korona virus, coronavirus ili koronavirus, je li pravilno 90-tak ili 90-ak i sl. Na adresi bolje.hr nalazi se portal Bolje je Hrvatski s pri­jedlogi hrvatskih zamjenov za strane riči i tudjice ke su ne­pri­lagodjene ušle u upotrebu u hr­vatskom jeziku, pak se more pročitati napomena da je bo­lje reći izvanredne visti umjesto breaking news ili slagalica umjesto puzzle.

U odjeljku Učimo hrvatski dane su informacije o povijesti hrvatskoga jezika — o njegovom predstandardnom razdoblju, slovopisnoj reformi, ob­razovanju i standardnom razdoblju. Najvažniji su dogadjaji u razvitku hrvatskoga jezika prikazani na interaktivnoj vrimenskoj lenti. Osim informacijov o povijesti u ovom odje­ljku se moru pronajti igre i sadržaji za provjeru znanja na portalu Hrvatski u školi, a posebni sadržaji naminjeni maturantom nalazu se na portalu Hrvatski na maturi. Na strani­ci Hrvatski na internetu dostupne su poveznice na obrazovne sadržaje za izvorne, ali i neizvorne govornike hrvat­skoga jezika. Osim poveznic ke peljaju na sadržaje Institu­ta za hrvatski jezik i jeziko­slo­vlje, na toj stranici se moru pronajti poveznice na sadržaje drugih obrazovnih i znanstvenih ustanov ke se bavu hrvat­skim jezikom.

(uredn.)

Kategorije