U diskusiji o mogućem otva­ranju austrijskih granic za nimške turiste, Europska k­o­misija inzistira na koordiniranom djelovanju zemalj čla­nic EU. Iz Europske komisi­je poručeno je da je u nedilju nadležni komesar Thierri Breton zakazao video konferenciju s ministri turizma EU, kako bi se analizirale potrebe u pogledu predstoje­će ljet­ne sezone, priopćeno je age­n­ciji Apa iz Bruxellesa. „Kontrole na unutrašnji g­r­a­nica EU bi tribale na koordinirani način biti okončane, čim epidemiološka situacija u susjednoj regiji bude dovoljno konvergirala i pravilo socijalnoga distanciranja d­o­voljno rasprostranjeno, odno­sno odgovorno primijenjeno“, poručuju iz Europske komisije. Takaj ističu da bi ograničenja za putovanja tri­bala najprije biti dopušćena izmed područja u kom je vi­rus najmanje rasprostranjen.

BRUXELLES — Europska ustanova za prevenciju i kontrolu oboljenja (Ecdc) će u d­o­govoru sa članki EU izdjelati odredjenu listu tih regijov, najavljeno je u Bruxellesu. Euro­p­ska komisija će, uz to, izdjelati predloge kako da se prometne veze unutar Europe, u pogledu planiranja prometa tokom ljet­noga odmora, moru obnoviti.

Bruxelles inzistira da povr­a­tak na slobodu putovanja mo­ra biti postepeno sprovedeno.

Ministrica turizma Austrije Elisabeth Köstinger je iznesla mišljenje da bi se bilateralnim sp­orazumom s Nimškom mo­gao omogućiti dolazak nim­ških turistov u Austriju.

Naime, nimški turisti imaju značajan udio u prihodi austrijskoga turizma, ki neće mo­ći nadoknaditi velike gubitke nastale uslijed pandemije sa­mo domaćimi gosti.

Austrijski ekspert za europ­sko pravo Walter Obwexer isti­če da europsko pravo smatra ne samo mogućim, već potribnim otvaranje granic za turiste. K­a­ko je rekao članice Šengena moraju držati otvorene granice, i da su barijere moguće sa­mo u cilju zašćite zdravlja.

Čim razlozi za prepreke u putovanju nestanu one moraju biti uklonjene, poručio je Obvekser ističući da u tome sve države moraju biti ravnopravno tretirane, a ne selektivno, nezavisno od toga koliko turista iz koje zemlje dolazilo.

(Tanjug)

Kategorije