Na 32. trodnevnom muzičkom dogadjaju u Slovačkoj s nazivom »Gajdošsky festival« u Maloj i Lehoti i u Jedlovi kostolani med Nitrom u Ban­skom Bystricom u sridnjoj Slovačkoj jačili su i svirali i No­vosielski muzikaši, gra­di­š­ćanskohrvatski kvartet, ki se je našao povodom ovo­ga festivala. Svi četiri su čla­ni na­d­regionalnoga folklor­noga a­n­sambla gradišćanskih Hrvatov Kolo-Slavuj: Rastislav Šimković (gajde), Tomaš Iv­á­nyi (bugarija), Filip Tyran (čelo) i Palček Malý (bisernica).

Mala/Lehota/Jedlo­vi kostolani — Tri dane dugo (1.-3. marca) nastupa već od 25 gajdaških solistov i sku­pin u tri seli: Mala, Lehota i Jedlovi kostolani. Uglavnom nastupaju gajdaši iz cijele Slovačke, ali dolazu i gosti iz ino­zemstva, kao ovo ljeto na pri­mjer folklorni ansambl iz Thü­bingena (Nimška). Rastislav Šimković je uz pratnju svojih kolegov i prijateljev pod nazi­vom Novosielski muzikaši za­igrao i zajačio gajdaške ja­čke iz Devinskoga Novoga Sela.

Polag planov ovoga kvarteta predvidjaju i kljetu sudjelovati na ovom festivalu.    

(uredn.)

Kategorije