U utorak, 29. januara Zvon­ko Milas, državni tajnik Sr­e­dišnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske održao je sastanak s Ivanom Guganom, predsje­d­nikom Hrvatske državne samouprave i Jozom Solgom, glasnogovornikom Hrvatov u Parlamentu Madjarske tr je posjetio Znanstveni zavod Hrvatov u Madjarskoj i Hr­vatsko kazališće, kao i Generalni konzulat Rep. Hrvat­ske u Madjarskoj, Pečuh.

PEČUH — Na sastanku od­r­žanom u Hrvatskoj kući u središću Pečuha u koj se nalazu sidišća nekoliko hrvatskih institucijov g. Solga i g. Gugan informirali su državnoga tajni­ka o aktualnom stanju i najva­ž­nijimi aktivnosti, plani i izazo­vi Hrvatov u Madjarskoj. Posebno su istaknuli poduzete aktivnosti vezano uz dovršetak školskoga centra u Sambotelu i uz Hrvatsko kazališće u Pe­č­u­hu. Istaknuta je posebna važnost medijov i obrazovanja tr je zaključeno kako je, uz posto­jeće, potrebno osmisliti kvalitetne modele izmed institucijov Republike Hrvatske i insti­tuci­jov Hrvatov u Madjarskoj.

Državni tajnik Milas je naglasio kako su pripadniki hrvat­ske nacionalne manjine, pak tako i Hrvati u Madjarskoj iznimno važni Vladi Republike Hrvatske, ča je vidljivo u bliskoj suradnji s predstavniki hrvat­ske manjine tr kontinuiranom rastu potpore, kako u politi­č­kom, tako i u financijskom smi­slu. Spomenuo je kako Hr­vat­ska i Madjarska vrlo dobro su­radjuju u području obostrane zašćite nacionalnih manjin ča će se, uvjeren je Milas, nastaviti i dodatno unaprijediti na predstojećoj 15. sjednici Me­djuvladinoga mišovitoga odb­o­ra za nacionalne manjine iz­med Republike Hrvatske i Ma­djarske ki će se održati u prvoj polovici 2019. ljeta u Zagrebu.

Ravnatelj Znanstvenoga zavoda Hrvatov u Madjarskoj dr. sc. Stjepan Blažetin sa suradniki i ravnatelj Hrvatskoga kazališća Antun Vidaković informirali su državnoga tajnika o svoji postignući i planirani aktivnosti u 2019. ljetu tr su izrazili ufanje u nastavak dobre suradnje sa Središnjim državnim uredom.

Milas iskazao je zadovoljstvo vidjenim tr iskazao zahvalnost ovim institucijam na njevom vridnom doprinosu u raz­vijanju kulture i znanosti na­ših sunarodnjakov u Madjarskoj, čim istovrimeno doprinosu i hrvatskoj i madjarskoj kulturi i znanosti.

(www.hrvatiizvanrh.hr)

Kategorije