Petar Tyran

Ne samo na svitskoj političkoj pozornici se zaoštrava situacija, nego i na europskoj a još točnije na sridnjoeuropskoj: Trump i Kim Jong-un se „kreću“ na rubu atomskoga sukoba, Europska unija je usred teške opstojne krize a Višegradske države Poljska, Češka, Slova­čka i Madjarska se suprotsta­vljaju centralnoj Europskoj uniji u mnogi pitanji, a pred svim i u tom da nikako ne že­lju primiti izbiglice ili mig­ra­n­te iz zemalj Tretoga svita i iz zaraćenih držav. Dodatno je EU nesrićna s Bugarskom i Rumunjskom, ke kao članice EU nikako ne moru napredo­vati, a pred vrati stoji i Srbija, ka bi — kako se čini — ta­kaj kanila u EU. Srbija je jur jednoč slomila sridnju Europu i poslala Monarhiju „k vragu“. Ako pak jako pojednostavljeno repliciramo uz­rok Prvoga svitskoga boja i strašnih posljedic toga, od toga se Europa još dandanas nije oporavila, nije izliječila. Po Drugom svitskom boju se je Europa raspala na dva velike bloke, a raspad Sovjet­sko­ga saveza je omogućio da se zemlje i države s nje zapada opet približu Zapadnomu bl­oku Europe a tim i Sjedi­njenim Američkim Državam.

No, s okupacijom ili osva­janjem Krima je Rusija opet snažno pokazala, da se ne že­lji podati ni Amerikancem ni Nato-u. Kina je počela masivno investirati u jugoistočnoj Europi. A Srbija još ne zna kamo kani ili kamo će. Opet je na Srbiji, će li uticaj Rusije nastati opet jači u ovom dijelu Europe, i ne manje je važno, kamo ćedu se okrenu­ti članice Višegradske skupine. Čini se paradoksalno, ali okrenuti se prema Istoku, da­kle Rusiji znači diboko zapa­danje u nacionalizam. O­kre­nuti se prema Europskoj uni­­ji znači odustajanje od mnogih vlašćih nacionalnih idejov i ciljev — u korist veće za­jednice kakova je EU.

Austrija se u tom pitanju nahadja u škripcu, jer još od 1945. ljeta je orijentirana pr­e­ma Zapadu, to je Nimškoj, Francuskoj i Ameriki. Ali di­rektni susjedi su ipak Slova­čka i Madjarska, a ni Polj­ska nije tako daleko niti ne Srbi­ja. Ova na čelu s predsjednikom Aleksandrom Vučićem je u zavidnoj situaciji, da se za nju naticaju i Rusija i Ki­na a ne smimo zabiti ni ara­p­ske zemlje — a pravoda i EU.

Srbija je u interesu i svim i dalekovidnim političarom i gospodarstvenikom u Austri­ji, ki želju da bi se Srbija čim prije pripojila Europskoj un­i­ji, u pod tu cijenu, da bi do­šlo do „Europske unije dvih brzin“. Srbja ima centralnu ulogu u Zapadnom Balkanu.

Obadva koalicijski partneri u Austriji su poznati kao zagovorači Srbije. Da se Str­a­che i Gudenus udvaraju pred svim i srpskoj zajednici u Au­striji je dovoljno poznato. Narodnjaki Leitli i EU-komesar Hahn su zagovorači pristupa Srbije čim prije EU, naravno uz u­vjet da onde ojačaju demokraciju i gospo­darstvene reforme.

Kategorije