Autorski trojac Nikola Ben­čić, Štefan Zvonarić i Miroslav Šašić napisali su prvi učbenik »Povijesti gradiš­ćanskih Hrvatov« u nakladi Hrvatskoga kulturnoga dru­štva u Gradišću uz financij­sku potporu obrazovnih institucijov dvih zemalj, Austrije i Hrvatske. 

ZAGREB — U Hrvatskom školskom muzeju na svetak Unebostupljenja četvrtak, 30. maja održana je prezentacija knjige »povijest gradiš­ća­n­skih hrvatov« autorskoga ko­lektiva Nikole Benčića, Miroslava Šašića i Štefana Zvonarića ki su je predstavili hrvat­skoj javnosti. Uz ravnateljicu Hrvat­skoga školskoga muzeja Štefku Batinić i predsjednika Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću dr. Stanka Horvata skūpu su nazočili Milan Boš­njak, savjetnik u Državnom uredu za Hrvate izvan RH, Katarina Milković, izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba, mnogobrojni gosti iz Hrvatske i Gradišća iz Austrije, a glazbeni okvir večeri dao je Crikveni zbor Veliki Borištof.

Slijedeći suvrimene metodi­čke koncepcije nastave povije­sti autorski trojac Nikola Ben­čić, Štefan Zvonarić i Miroslav Šašić napisali su prvi učbenik povijesti gradišćanskih Hrvatov, ki je u glavnom gradu Gr­a­dišća, u Željeznu objavilo lje­ta 2018. tamošnje najstarije Hrvatsko kulturno društvo — či­ju je promociju u Zagrebu pri­redio Hrvatski školski muzej 30. maja o. lj. Uz ravnateljicu Muzeja Štefku Batinić i pre­d­sjednika gradišćanskoga Hkd-a Stanka Horvata promociji su nazočili mnogobrojni visoki uzvaniki iz Hrvatske i Austrije, dokle je prigodni glazbeni pr­o­gram izveo Crikveni zbor iz Ve­likoga Borištofa. Uvodne riči je izrekao predsjednik Hkd-a Stanko Horvat, ujedno i član Savjeta Vlade RH za Hrvate iz­van domovine tr dr. sc. Milan Bošnjak (Sdug RH), a potom su slijedila izlaganja akademika N. Benčića, tr Št. Zvonarića i M. Šašića.

Rič je o inovativnom učbeniku opće povijesti s cjelovito obdjelanom gradišćanskohrvatskom dionicom od prapovi­jesti do danas na tlu današ­njih europskih držav Austrije, Ma­djarske i Slovačke za sridnje škole u jednom tomu, svesku ki su financirali Savezno mini­starstvo za obrazovanje i zna­nost iz Beča tr Središnji držav­ni ured za Hrvate izvan RH iz Zagreba. Posrijedi je složen, sadržajno slojevit i raznovrstan tr polifunkcionalan historiografski tekst izrazite jasnoće.

Nastojeći u svakoj priliki pri­bližiti se učeniku, središću od­gojno-obrazovnoga procesa ki se izvodi u većjezični i većkulturni europski sredina, autori su stvorili iznimno koherentan i metodološki dosljedan učbenik, školsku knjigu. Potonja odlika odražava srićno spojen autorski tīm formiran u neposrednom praktičnom užitku u poučavanju hrvatske povijesti i kulture u novoj i st­a­roj domovini. Naime, potkraj XV. i tijekom XVI. st. pred osmanskimi prodori Hrvati su se iseljavali iz područja Like, Krbave, zapadne Bosne, Korduna, Banovine, Gorskoga k­o­tara i Slavonije i useljavali se u zapadnu Ugarsku tr u Kranj­sku, Korušku, Štajersku, Slovačku i Moravsku — nastavlja­jući onde život i stvaralačtvo u već od tristo naselj. No, u stoljetnoj povijesti današnjega Gradišća i okolišnih područjev stoprv je učbenik »Geschichte des Burgenlandes« (1996) dao djelomičan prikaz hrvatske povijesti te pokrajine, a bez o­suvrimenjenih interpretacijov nestora gradišćanskohrvatskih historiografskih početnic ke pratu četiristoljetnu hrvatsku nazočnost u ti destinacija po­put »Druge« i »Treće štanke« Ivana Dobrovića (1924., 1929.), »Pripetenja Ugrov« Jožefa Drei­skera (1872.) ili pak Mate K­a­ralla »Povesti Ugarske« (1880.). Ovde je značajan i predmetni historiografski opus Dragutina Pavličevića, Mate Ujevića, Alojza Jembriha tr Željka Ho­ljevca iz RH.

Na inicijativu predsjednika Hkd-a u Gradiš­ću Stanka Hor­vata, stoga se je autorski tīm otisnuo u inovativno oblikova­nje nedostajućega cjelovitoga učbenika opće povijesti gradiš­ćanskih Hrvatov, pokazavši se u tom iskoraku uspješnim sudeći prema odličnoj recenziji prosvjetnih vlasti Austrije. Ta­ko se ov učbenik more upotri­bljavati u nastavi, podučavanju ne samo u Austriji, nego i u Madjarskoj i u Slovačkoj od ovoga školskoga ljeta. Obilje fotografijov istaknutih osob i dogadjajev, tr ostali slikovni materijal o reprezentativni kul­turni znamenitosti uz zemljovide upotpunjuju tekst rasporedjen na 312 stranic. Budući da je rič o grafički primjereno prezentiranom kvalitetnom slikovnom materijalu, on kao integralan dio teksta pruža školarom dodatne informacije o povijesni zbivanji. Količina informacijov i način interpre­tacije povijesnih procesov, do­gadjajev i osob primjerena je interesom školarov srid­njo­škol­­ske dobe. Visoka svist autorov o većjezičnom učeničkom porijeklu formirala je jezično-stil­sku razinu učbeničkoga narativa otisnutu na rubi listov ka olakšava kako razumivanje povijesne problematike tako i nje laglje usvajanje na razini stručnoga nazivlja objavljenoga na tri jeziki (gradišćansko­hrvatskoga, standardnoga hrvatskoga jezika tr nimškoga i madjarskoga). Autori su se ko­ristili najnovijimi rezultati his­toriografskih istraživanj, pru­živši šlorom uvide u recentna tumačenja nacionalne povijesti.

(Vesna Kukavica)

Kategorije

Slike