Sudjelovalo je već od 30 sudionikov iz sedam zemalj ki su izlagali teme vezane za iskustvo identiteta i njegovu povijesnu ukorijenjenost u hrvatski manjinski zajednica. Uvodno predavanje odr­žao je dr. sci. Stjepan Bla­žetin s Filozofskoga fakulteta Sveučilišća u Pečuhu. 

ZAGREB — „Povijest i identitet hrvatskih manjinskih zajednic“ bila je tema 25. Foruma hrvatskih manjin. Na Forumu, održanom 29. novem­bra u organizaciji Hrvatske m­atice iseljenika, sudjelovalo je već od 30 sudionikov iz se­dam zemalj ki su izlagali te­me vezane za iskustvo identiteta i njegovu povijesnu ukori­jenjenost u hrvatski manjinski zajednica.

Skup su pozdravili u ime ravnatelja Hrvatske matice is­e­ljenika dr. sci. Ivan Tepeš, u ime predsjednika Vlade Repub­like Hrvatske dr. sci. Milan Bošnjak i u ime predsjednice Republike Hrvatske dr. sci. Vladimir Lončarević.

Uvodno predavanje održao je dr. sci. Stjepan Blažetin s Filozofskoga fakulteta Sveu­čilišća u Pečuhu. Blažetin je upozorio kako se u očuvanju identiteta manjinske zajednice ne moru osloniti na tijela dr­žave u ki živu, jer je u ovi u konačnici asimilacija manjin i cilj. O tom posebno svidoču kurikulumi nastave povijesti namijenjeni hrvatskim ma­nji­n­skim zajednicam.

Potom su uslijedila izlaganja o učbeniki, školski knjiga povijesti naminjenimi hrvatskim manjinskim zajednicam, povijesni iskustvi pojedinih zajednic, kontroverznim doga­djajem ki su odredili budućnost hrvatskih manjinskih zajednic i sl.

Zaključki 25. Foruma hrvat­skih manjin s temom „Povijest i identitet hrvatskih manjinskih zajednica“ su:

  1. Potribna je veća integracija hrvatske nacionalne povijesti i povijesti hrvatskih ma­njinskih zajednic u kurikulume nastave, pdučavnja povijesti u država u ki hrvatske ma­njinske zajednice živu.
  2. Potribno je posvetiti ve­ću pozornost temam iz suvrimene povijesti u nastavi povijesti hrvatskih manjinskih zajednic uzimajući u obzir i kon­tekst lokalnih iskustav.
  3. Potribno je integrirati sadržaje iz povijesti i kulture hrvatskih manjinskih zajednic u nastavni, podučavnju kurikulum u Republiki Hrvatskoj.
  4. Potrebno je u većoj mjeri istaknuti doprinos pripadnikov hrvatskih manjinskih zajednic razvoju znanosti, politike i dru­štva u Republiki Hrvatskoj.
  5. Kultura i povijest hrvat­skih manjinskih zajednic sasta­vni su dio jedinstvene hrvatske kulture i povijesti ča je potri­b­no posebno osvješćivati i promicati.

(Marin Knezović)

Kategorije