Zemlja Gradišće neće tako drastično kako je bilo predvidjeno skratiti podupiranje za Seljačku komoru. To su nazvistili zemaljski savjetnik Hans Peter Doskozil i pre­d­sjednik Komore Niki Berlaković i su predstavili novi ugovor. Berlaković je zadovoljan, jer će Zemlja skratiti podupiranje samo za 200 ti­suć €, a ne kao nazvišćeno za pedeset posto, dakle od dvih milijuni na jedan milijun.

ŽELJEZNO — U slučaju to­likoga skraćenja budžeta to bi bilo imalo posljedicu da Selja­čka komora morala bi otpustiti mnoge svoje zaposlene i da već ne bi mogla nuditi seljakom servis i savjetovanje. Novi u­govor, koga su sklopili Zemlja i Seljačka komora omogućuje, da Komora neće tribati nijednoga otpustiti i da će moć nuditi svoj servis svim seljakom, a ne samo onim, ki se bavu biološkim seljačtvom, kako je to bila predvidjala Zemlja.

Kategorije