Petar Tyran

Evo, stiglo i do nas: po­ziv jednoga hrvatskoga medija (Novi glas) da se bojkota iliti doslovno „da bi lj­udi iz protesta morali otp­o­vidati“ drugi hrvatski tiskani medij (HN). Nadalje glavni urednik NG-a Konstantin Vlašić piše o „drskosti“, citirajući i opširno komentiraju­ći člančić iz rubrike „Pišu nam: Forum štiteljev u Hrvatski no­vina, pozitivno i negativno“ u kom ide za Orbána i Sorosa. U tom mladi i politički vrlo angažiran student novinarstva vuče sve registre svojega u zadnjem času načitanoga po­vijesnoga znanja, i na temelju komentara u HN koristi mogućnost da kaže puno toga ča je naučio i koliko je načitan. Upoznaje on štitelje i štitelji­ce NG-a s bretibart.com, Ste­­phenom K. Bannonom, ali i wikipedijom kao i Glennom Beckom. Moram priznati, da sam puno toga naučio od Konstantina Vlašića i mo­gu­će će mi to u budućnosti slu­žiti ako se suočim s timi ime­ni — iako je dosta nevjerojat­no i malo u pogledu na ure­djiva­nje Hrvatskih novin ili na gradišćanske Hrvate.

Angažirani i ambiciozni Konstantin Vlašić — kao jedan od glavnih misliocev u Hrvat­skom akademskom klubu —  očigledno ima poseban novinarski hobi, mogli bi reći i manu, naime da privatne komentare na karikature (sli­ke  sa šalnim komentarom) u HN — kako je to činio u prošlom broju NG — ili kao sada, štiteljsko pismo iz HN napuhne na uvodnik, troši pol stranice NG-a za naslov ki u HN nije potrošio već od 2,5 cm višine, i na temelju toga kroji svoju očiglednu (političku?) averziju protiv Hrvatskih n­o­­vin a tim očito i protiv glavnoga urednika Hrvatskih novin. Ča je tomu uzrok će znati Konstantin Vlašić sām najbolje. Ili mu se nije vidio vrlo opširni intervju koga sam mu dao za njegovo diplomsko djelo o HN, ili ide ipak u tajnom i za Hak kad misli da mu negdo skraćuje autori­tet ili ulogu masterminda? Ili ide za njegovu otkrive­nu si­m­patiju za borce u otporu? Njim sam u HN poklonio ne samo mjesta nego i čuda simpatije i razumivanja još kad mladi angažirani novinar nije bio ni rodjen (npr. Hanna Sturm, Franz Schreiber, Vili Gregorić, Venc Gregorić, György Soros…) ili predavanja i dis­ku­sije npr. s Petrom Turrinijem, Simonom Wiesenthalom, Györgyjem Sebestyénom ta­da u Hak-u u organizaciji PT.

Ča se tiče štiteljskoga pis­ma iz HN, sada napuhnutoga u uvodnik u NG si nisam siguran je li to Matthiasu Wag­neru pravo. Jer to štiteljsko pismo je bilo mišljeno ironi­č­no s popratnim mejlom „Pri­mi ovo kao dobro mišljenu dra­stičnu »budilicu« (Weckruf)“ a da Konstantin V. to zloupo­tribi za poziv iz protesta otpovidati HN…? Vrlo hrabro i još već čudno, jer to je zaista nedostojno i „schmierig“.

Mi uvjereni hakovci smo si koč obećali, da se jedan dru­goga nećemo tužiti, dakle, Ko­n­sti V., ne tribaš se bojati!

Kategorije