Po predlogu društav i organizacijov Hrvatov u Gradiš­ću i Beču i političkih stra­nak SP-a i VP-a u Gradišću nomi­nirani i od Save­z­ne vla­de odnosno od saveznoga ka­ncelara imenovani zastu­p­niki u šest Narodnosnih vije­ćev (S­avjetov o narodni gru­pa) sastali su se u četvrtak na svoju prvu sjednicu u tekućem ljetu, ovput u općin­skom domu u Cogrštofu. Pri toj sjednici je Stanko Horvat od Hrvatskoga kulturnoga društva po tradicionalnom ro­tacijskom principu većinom glasov odibran za predsjednika. Tim je naslijedio Martina Ivančića, predsjednika Hkdc-a.

COGRŠTOF — Polag internih pravil Leo Radaković od Djelat­ne zajednice hrvatskih kom­u­nalnih političarov tribao bi naslijediti Martina Ivanči­ća, ali Radaković je jur lani od­u­stao od kandidature. Ofici­jel­ni četveroljetni mandat Sa­vje­ta završava krajem 2021. ljeta. To znači da ćedu se p­o­­četkom 2021. ljeta novo „mi­šati kar­te“, jer je i Martin Ivančić na zadnjoj sjednici Savjeta najavio, da će za dv­o­ja ljeta odstupiti od Savjeta. Martin Ivančić od Hrvatskoga kulturnoga i dok­u­mentarnoga centra je potpre­d­sjednik. Prva točka sjednice je bio program savezne vlade za narodne grupe, je rekao pred­sjednik Stanko Horvat.

Novi predsjednik se veseli, da su sve stranke ke su kon­taktirali pozitivno reagirale na potribovanja narodnih grup. Jedna točka sjednice je bila te­ma skupne platforme, prik ke kanu prodavati različne pro­du­kcije pojedinih društav. Plat­forma da je sada od kancelar­s­tva odobrena. Stanko Horvat kani, da se do konca ljeta i za­istinu realizira.

Dodatna točka je bilo i sv­e­čevanje »100 ljet Gradišće«, ko Zemlja predvidja za 2021. Narodne grupe kanu predlo­ži­ti, da bi se u Zemaljskom muzeju prilikom ovoga jubileja posebno odilenje bavilo s na­rodnimi grupami, veli Horvat.

Petak su se predsjedniki i potpredsjedniki svih Savjetov sastati s odgovornom mini­s­tri­com Susannom Raab (Övp; vidi i 2. str.), a pandiljka, 24. februara su se sastali i s tretim predsjednikom Nacionalnoga vijeća, Norbertom Hofe­rom (Fpö).

Hrvatski Savjet ima 24 čla­ne. Polovica njih su zastupniki društav a u drugoj kuriji su za­stupniki političkih stranak kao i zastupniki Katoličanske cri­kve u Gradišću.

(uredn.)

Kategorije