Federalistička unija europ­skih narodnosti (FUEN) u su­botu, 24. oktobra iz svojega ureda u Berlinu je koordinirala svoju virtualnu generalnu sjednicu, ku su peljali ne­davno novoodibrana general­na tajnica Éva Pénzes, pre­d­sjednik Loránt Vincze i koordinator projektov Matic Germošek uz tehničku pripomoć u vezi s povezivanjem putem interneta u virtualnom svitu. U ovom svojem spraviš­ću FUEN je mi­njala svoja pr­a­vila, štatute, da more i u izvanredni slu­čaji donašati od­luke. Generalna sjednica je svojom odlukom putem vir­tualne veze pravilam dodala članak, ki omogućuje da delegati moru elektronskim pu­tem glasovati kao i da prezidij more online izvr­ša­vati dj­e­lo. Uza to su zaklju­čili ko­ro­na rezoluciju. FUEN ima već od 100 učlanjenih društav i organizacijov iz brojnih na­rodnosti iz 35 europskih dr­žav, med njimi i Hrvatsko kul­turno društvo u Gradiš­ću i Hrvatski centar u Beču.

BERLIN — Pri spravišću de­legatov je gradišćanske Hrvate u Austriji zastupala Gabriela Novak-Karall od Hrvatskoga centra u Beču. Ostali delegati su samo virtualno mogli pratiti ovo spravišće, ki su silom prilik po prvi put držali online. Bio je to tehnički izazov, jer je sjednica ove medjunarodne or­ganizacije održana na tri jeziki uz pomoć prevoditeljev. Za brojne delegate, ki su raštrkani po cijeloj Europi, bilo je p­o­tribno stvoriti skupnu online-platformu. Uz brojne poteško­će s vezom ipak su mogli ras­tresti sve predvidjene točke i dojti do potribnih odlukov.

FUEN kao krovna organizaci­ja, spaja manjinska društva ši­rom Europe. Zato su posebno važni i osobni kontakti, razgo­vori i razmjena iskustav. Kako je ustanovila Gabriela Novak-Karall sada u ovo vrime pandemije i socijalne distance po­sebno je to teško, jer su morali otpovidati kongrese, seminare, školovanja i puno drugo u tekućem ljetu. Uz ostalo je otpo­vidan i kongres slavenske dje­latne grupe, ki je bio predvi­djen još u septembru kod moliških Hrvatov u Italiji a takaj FUEN-kongres u Gorici (Görz) kod Slovencev u Italiji u oktob­ru. Neke stvari su mogli online riješiti, ali teško je peljati temeljite diskusije ili sadržajno djelovati u djelatni grupa na distancu, je rekla Gabriela No­vak-Karall za Hrvatsku redakciju Orf-a Gradišće, a se ufa­ju da će se to kljetu minjati.

U svojem izvješćaju je Lo­ránt Vincze, pripadnik madjar­ske manjine u Rumunjskoj na­glasio dosta napetu financijsku situaciju, ali da je Republika Madjarska uz velikodušno finacijsko podupiranje različnih projektov omogućila njevu re­alizaciju. Tako je bilo moguće isplatiti plaće zaposlenim a u tom je pomogla i nimška save­zna ze­mlja Schleswig Holstein.

Korona rezolucija za čuvanje narodnosti i manjin

Važan aspekt FUEN-a u ovom osebujnom času je, da se upozoravaju pojedine države na to da ne zabu na svoje manjinske zajednice. Potribno je da ih u­ključu u nove i aktualne mjere odnosno da imaju manjine pri­stup informacijam na svojem jeziku tr da ne bi bile još već stigmatizirane, onde kade je to ionako slučaj, rekla je Gabriela Novak-Karall. Zbog toga su zaključili ovu takozvanu korona rezoluciju.

Uz ostalo su kao novi člani u FUEN primljeni Kumiki, to je turski, muslimanski narod na Kavkazu. Ovi su udruženi u Moskvi i imaju svoju zastavu. 

Dojdući kongres Federali­s­ti­čke unije europskih narodno­sti predvidjaju održati kljetu u Go­rici, kod slovenske manjine u Italiji, ako bude moguće. Julijan Čaplik od Saveza sloven­skih organizacijov u Italiji je najavio da su i nadalje priprav­ni sve poduzeti, da bi to bilo moguće 2021. ljeta. Za 2021. ljeto predvidjeni kongres kod ruske manjine u Talinu u Esto­niji je tim odgodjen na 2022. ljeto. Ali ćedu sve poduzeti da to bude moguće je rekao zastu­pnik ruske narodnosti u Estoniji Dmitrij Suhoroslov.

(uredn.)

Kategorije

Slike