Vijeće Europe i Europska komisija proglasili su 26. septembra europskim danom jezika sa željom jačanja svisti o raznolikosti jezikov u Europi, zbog promocije kulturne i jezične raznolikosti, ali i poticanja na učenje stra­nih jezikov. Jezikov su se spo­menuli i u Beču u Gradišću.

BRUXELLES — Europski dan jezikov obilježava se 26. septembra svako ljeto od 2001. Na ta dan se slavi jezična raznolikost kontinenta s već od 200 europskih jezikov, 24 slu­ž­beni jeziki EU-a, uključujući hrvatski, i tri pismi. Uza to, u Europi se govori oko 60 regi­onalnih i manjinskih jezikov.

Cilj obilježavanja europsko­ga dana jezika, med ostalim, poticanje je ljudi svih dobi na učenje jezikov. Znanjem jezikov olakšava se povezivanje s drugimi, širu obzori i rušu kul­turni stereotipi, tr se olakšava pronalaženje posla.

„Svaki zaslužuje priliku o­ko­ristiti se kulturnimi i ekonomskimi prednosti ke znanje jezikov može donesti. Učenje je­zikov pomaže razvoju toleran­cije i razumivanja med ljudi ki pripadaju različitim jezičnim i kulturnim sredinam“ su objavili su glavni tajnik Vije­ća Europe i europski povjerenik za obrazovanje i kulturu u zajedničkom priopćenju.

Europskim danom se želji upozoriti i zašćititi manje raši­rene jezike i potaknuti na nje­vo učenje. Zašćita ugroženih regionalnih i manjinskih jezikov upeljana je u dvi dokumen­ti Vijeća Europe: Europska povelja o regionalni i manjinski jeziki i Okvirna konvencija o za­šćiti nacionalnih manjina.

Većjezičnost je jedno od temeljnih načela EU-a. Sa svojom jezičnom politikom Europska komisija promovira već­jezičnost i zauzima se za to da svaki državljan EU pored materinskoga zna još barem dva strane jezike.

U Bruxellesu Europska komisija organizirala je javnu ko­n­ferenciju o većjezičnom obrazovanju i kulturnom izričaju 27. septembra.

Zastupnik Madjarske u Vije­ću Tibor Navračić, povjerenik zadužen za obrazovanje, kulturu, mlade i šport, je rekao, da su „jeziki na raskršću kulture, obrazovanja i identiteta. Promocija lingvističke raznolikosti dio je Dnk-a Europske unije. Učenje jezikov u središ­ću je naših naporov oko iz­gradnje europskoga prostora obrazovanja do 2025. ljeta. Zato sam u maju predstavio preporuku Vijeća o stimulira­nju učenja i podučavanja jezikov“.

(IM/Hina)


Pedagoška visoka škola Gra­dišće je prilikom Europskoga dana jezikov nudila interaktiv­ni podij za inovativnu kao i kreativnu jezičnu akciju. Upo­zoriti su kanili na jezičnu šarolikost Gradišća. U fokusu akcije je gradišćanskohrvatski jezik kao primjer za obdržanje jezičnoga jerbinstva u regiji.

Na stranici Visoke škole u facebooku pozivaju ljude neka postavu tekste, pjesme ili ja­čke na gradišćanskohrvat­skom. Oni, ki se stoprv uču je­zik, moru u internet staviti i samo pojedine riči ili fraze s prevodom.

Akcije prilikom Europskoga dana jezikov u Austriji je koordinirao Austrijanski kompe­tencijski centar za jezike (Ösz) po nalogu Ministarstva za obra­zovanje, znanost i istraživanje.

Pri različni akcija prilikom Europskoga dana jezikov za dizanje ugleda većjezičnosti je sudjelovalo već od 120 au­strijskih institucijov. Tim sliši Austrija med jedne od najaktivnijih zemalj Europe.

U Borti su prilikom Europ­skoga dana jezikov pozvali na 1. bortanski kaudervelš, poetry slam u jeziki gradišćanskih narodnih grup, i to u Parku kulture. Uz nimške, romske i madjarske autore je Konstantin Vlašić iz Velikoga Borištofa predstavio svoje kreativno stvaranje na hrvatskom jeziku.

(uredn.)

Kategorije