Petar TyranPo 15. oktobru, tj. po izb­o­ri za Nacionalno vijeće austrijske narodne gru­pe očekuju spravljen stol, dakle „tabula rasa“, na kom zapravo ništ nije ostalo od toga, ča su zastupniki šest autohtonih narodnih grup — Čehi, Hrvati, Madjari, Romi, Slovaki i Slovenci — minulih skoro pet ljet predložili Saveznoj vladi i ča su pripravili za nju i ča su od nje potribovali. Uzalud, zaman, bez ikakovoga rezultata su bile mnoge ure u sje­d­nica različitih djelatnih krugov, dane i tajedne dugo mi­nuciozne priprave, proljana mašta, ka je potrošena s ciljem da bi se postiglo pametno, dobro promišljeno rješenje, ko bi zadovoljavalo narodne grupe. No, premda ionako od mnogih očekivana, ali ipak ne tako željeno, opet jednoč je propala šansa da bi se do­š­lo do europskoga standarda, kakov poznamo u drugi, ta­kaj i mnogo mladji demokratski zemlja i država. Mogli bi govoriti i sa slavnim Williamom Shakespeareom „Pu­no larme za ništ“.

 

Ča su narodne grupe htile i željile u minuli ljeti postignuti, ča kanu danas imati i ča si želju za zutra, da bi se konačno ispunilo?

  • Novi Zakon o narodni gru­pa, da bi se tribao znatno po­boljšati od staroga zakona iz 1976. ljeta, da bi se ga proširi­lo i aktualiziralo a pred svim da bi ga podigli na europsku razinu. U slučaju da u bližoj budućnosti uopće još bude ove željene Europe. A da bi ovakove Europe u ovom obliku, već ne bi bilo, jer se ši­ru uski nacionalni interesi i smeteni šovinizmi, upravo on­da će biti potriban novi, širji, velikodušniji, dalekovidniji i dobrohotniji Zakon o narodni gru­pa, ako se Austrija kani istaknuti kao demokratska zemlja s do­brom i uzorno­m, peldodavnom vladom.
  • Austrijske narodne gru­pe, ke su državotvorne, čiji pripad­niki plaćaju poreze u ovoj ze­mlji, ki kao gospodarstveniki, kao kulturnjaki stvaraju kultu­ru i ne samo da su izgra­dili i branili ovu zemlju i su za nju brinuli, nego su ju i obogatili i ulipšavali — ovim narodnim grupam je potribna viša finan­cijska potpora sa strane Republike Austrije. Ne tribaju pomoć kao individui, kao pojedinačne osobe, ke podupiraju ovu državu svo­jimi porezi i svojim djelom, nego potribna je narodnim grupam pripomoć kao zajed­nici kulturnih institucijov i jezičnih institutov, opće i javnim korisnim društvam i organizacijam. Njim je potribna potpora — kakova je potribna i drugim opće korisnim i za javnost aktivnim or­ga­ni­zacijam širom Austrije,
  • Austrijskim narodnim gr­u­pam potriban je zakon o jeziku, ki omogućuje učnju svojega jezika ne samo ne­gdje nutri u zatvorenom pr­o­storu, nego i u suživljenju i suradnji s našimi susjedi u susjedni država.
  • Austrijskim narodnim grupam potriban je Zakon o škol­stvu, ki dici omogućuje da te­meljno nauču ne samo mate­rinski- ili očinski jezik ili ma­njinski jezik uopće, nego po­tribne su škole, u ki se posre­djuju i nastavni sadržaji u dotični narodnosni jeziki.
  • Austrijskim narodnim grupam je potribno sistematsko rješenje za (print) medije. Oči­gledno je u zadnjem hipcu pre­kinuto ili ukinuto izdjelanje Zakona o podupiranju tiska, ali za priznate, to je autohtone statrosjedilačke narodne gu­pe za­kon mora predvidjati i od­rediti sis­tematsko rješenje za print-medije, u smislu Članka 7 Dr­žavnoga ugovora iz 1955. ljeta. Pri kalkulaciji stroškov se triba zgledati na tarife i pla­će po austrijski kolektivni ug­o­vori. Iz toga rezultira potribna godiš­nja svota od najmanje 250.000 E po tajedni novina u jeziki narodnih grup.
  • Austrijskim narodnim grupam je potribno direktno po­li­tičko zastupničtvo u Saveznoj vladi, u Nacionalnom savjetu, u dotični Zemaljski i gradski vlada — hijerarhijski od vrha doli do seoskih komunov.
  • Austrijskim narodnim grupam je potriban lobi kako na nacionalnoj tako i internacionalnoj razini, kakova je na pri­mjer Federativna unija europ­skih narodnosti (Fuen). Ova momentao u uzornoj potpisnoj akciji uz potpo­ru svojih članic iz zemalj ši­rom Europe    bira potpiske u svi zemlja članica Europske unije. Cilj je da se nabere barem jedna milijuni potpiskov za MinoritySafePack. Cilj je nadalje da bi se europske narodne grupe iz cijele Europe slušalo i čulo u Bruxellesu kod Europskoga vijeća i na razini EU. Potribno je, naime, stvoriti odgovarajući forum, da bi se čulo i uzelo ozbiljno narodne grupe širom Europe.
  • Političke stranke u budu­ćem Austrijskom parlamentu tribaju reorganizirati svoje nad­ležnosti u pogledu na narodne grupe. Glasnogovornik unutar svake političke stranke tribao bi biti zastupnik ili zastupnica iz jedne od narodnih grup u Au­striji, njemu ili njoj bi se tribao osigurati mandat!

Kategorije