Jur po 17. put su ljetos odr­žali takozvano »Dičje sveu­čilišće« (Kinderuni) u Beču. Od 8. do 19. julija su zainteresirana dica u starosti od 7 do 12 ljet imala mogućnost birati iz kih 430 predavanj i seminarov, sve od arhitekture do zubne medicine.

BEČ — Već od 4000 dice se odazvalo i studiralo na različni mjesti u Beču, od Medicin­skoga do Tehničkoga univerzi­teta, od Ekonomskoga sveučilišća do Boku-a sve do Kampusa Bečkoga Unija. Onde je jedan seminar bio posvećen i priznatim narodnim grupam i jezikom u Austriji. Katarina Tyran s Instituta za slavistiku je 16. 7. otpodne držala nasta­vu „Većjezična Austrija“. Oko 50 dice je pohodilo ov seminar, u kom su se mogli naučiti ke narodne grupe ili jezične m­­a­njine su priznate u Austriji, kim jezikom govoru i kade se moru ti jeziki i učiti, viditi, čuti. Na koncu su imali i priliku se naučiti ku-tu rič ili rečenicu na slovenskom, (gradišćansko-) hrvatskom, madjarskom, če­škom, slovačkom, i romani jeziku. Uz ov seminar su daljnja četira dica i imala mogućnost sudjelovati kao „reporteri“ za Ö1, naime po nastavi su sku­pa s urednicom radija još peljali razgovor i intervju s Katarinom Tyran o temi većjezičnosti u Austriji. Emitirat će se to u toku dojdućega ljeta. 

U srijedu, 17. 7., je asistentica s Instituta slavistike Kata­rina Tyran onda držala još je­dan seminar na hrvatskom jeziku, u kom su dica pod geslom „Bosanski, hrvatski i srp­ski u Beču: Jezična šarolikost u gradu“ dostala odgovore na pitanja kade se ove jezike mo­re viditi i najti u gradu i kako se vidljivost jezika dokumentira i istražuje pomoću novih mobilnih aplikacijov.

(uredn.)

Kategorije

Slike