Gradišćanskohrvatski jezik se već ne dava dalje od generacije do generacije. Mladi ljudi, ki još znaju jezik, već kumaj mo­ru najti govornike svoje glihe, da bi mog­li hasnovati jezik. I sami Gra­diš­ćan­ski Hrvati se med sobom već ne pominaju po hrvat­sku. Još i u oni domena, u ki se je jezik dugo mo­gao držati, to je na priliku u Cri­kvi, ga polako napuš­ćaju, još i u oni seli, u ki živi većina Gra­diš­ćanskih Hrvatov. Perpetuiranje jezika, očuvanje od propasti, je jako nesigurno. Zato je potribno, da se počne dokumentirati je­zik, kako se hasnuje u različni komunikacijski okolnosti.

 

Kako vitalan je gradišćanskohrvatski jezik?

U pogledu na tradiranje jezika iz generacije u generaciju mo­remo reći da je jezik definitivno odnosno masivno ugro­žen. Zač: Većina dice u jezičnoj zajednici se već ne nauči gradiš­ćanskohrvatski jezik kot materinski jezik. U (dvojezični) osnovni škola učitelji dici već ne posreduju ono jezično zna­nje, ko bi dici bilo potribno, da bi ona mogla peljati jednostavnu konverzaciju. Gradišćan­skohr­vat­ski jezik je ograničen sko­ro samo na doma. Naj­mla­dji govorniki jezika već nisu di­ca, nego roditelji. Kad se ro­di­te­lji pominaju sa svojom di­com po hrvatsku, dica rijetko odgovaraju u manjinskom jeziku. Iako staristarji još dobro govoru hrvatski, ne znaju pisati po hrvatsku. Roditelji, ki jezik još razumu, ga svojoj dici već ne posreduju. Dica s gra­diš­ćanskohrvatskim znanjem već nimaju razgovornih partnerov, s kimi bi mogla komunicirati na gradišćanskohrvat­skom jeziku.

 

Kada će izumriti hrvatski jezik u Gradišću?

Pouzdan broj, kako jaka je gradišćanskohrvatska manjina, ne postoji. Prema Statistik Au­stria je pri brojidbi stanovničtva 1923. ljeta živilo u Gradišću 42.011 Hrvatov. Pri zadnjoj brojidbi stanovničtva 2001. ljeta je bilo u Gradišću još sa­mo 17.330 Hrvatov. To znači, da se je u vrimenu od 78 ljet gradišćanskohrvatska manjina smanjila za 24.681 govornika. Iako ne bi kanili gledati trend negativno, je prognoza za opstanak gradišćanskohrvatskoga jezika jako čemerna. Jur 2050. ljeta već neće biti Gradišćanskih Hrvatov u Austriji, u slučaju da se ne počne revitalizacijom jezika.

 

Zač će izumriti gradišćanskohrvatski?

U neki seli još samo ma­lo ljudi govori gradiš­ća­n­skohrvatski. Jezik se u različni područji uopće već ne hasnuje. Većinom je ograničen na doma. Još i u hrvatski seli se jezik već ne hasnuje u svakidanjem žitku. Govorniki pretpostavljaju da ga dica već ne razumu i je oslov­ljavaju na nimškom jeziku. Jezični nivo je nizak. Tipičan je restringiran kod. Leksik jezika nije dost iz­gradjen, da bi se mogao hasnovati u svi područji konverzacije. Rodite­ljem nije dost atraktivan, da bi ga naprikdali svojoj dici.

 

Agnjica Csenar-Schuster

Kategorije