Petar Tyran

U medjuvrimenu širom E­u­­rope poznata inicijativa gradjanov za podupira­nje narodnih manjin i etni­čkih skupin u Europi Minority SafePack je uspila. Inici­jator ove inicijative u svi čla­nica Europske unije je Federativna unija europskih na­ro­­dnosti a posebno incijativa i predsjednika ove medjuna­rodne organizacije Vinczeta Loránta, za kim stoji zmožna madjarska nacional­na manjina u Rumunjskoj, ka se u toj postkomunističkoj dr­žavi bo­ri za svoja manjinska prava.

Ovo je prva ovakova inicijativa gradjanov ka je stala na ovako široki temelji i ka je te­matizirala slaba odnosno manjkajuća „manjinska pr­a­va“ na ovako širokom, sve­eu­ropskom tlu. Ov Minority SafePack je pokazao i dokazao, da u odredjeni zemlja i dr­žava kod pripadnikov naci­onalnih manjin postoji jaka svist, samopouzdanost a tim volja za narodni, jezični i kul­turni opstanak. O nacionalni manjina govorimo, ako dotična zajednica živi u drugoj ne­go matičnoj zemlji ali ova bri­ne za svoje vani i je političko i narodnosno zaledje dotičnoj manjini. To je na svaki način slučaj s Madjari u Rumunjskoj i Slovačkoj, svakako i s Nimci u Južnom Tirolu a bez sumlje npr. i s Danci u Nimškoj ili Nimci u Danskoj ali i u Poljskoj i Madjarskoj itd. O narodni majina ili etnički grupa govorimo uglav­nom s pogledom na autohtone manjine, ke zapravo nima­ju iza sebe nacionalnu državu, a domicilna država isto ne vodi brigu o nji odnosno ne u dovoljnoj mjeri. U ovu drugu grupu, autohtonih manjin, sp­adaju i gradišćanski Hrvati, ki imaju posebno teško. Ta­kozvana „matična zemlja“ za nje jedva brine a domicilna država u pogledu na ma­njinska prava stoji daleko is­pod europskoga standarda. Ali se u ovom javlja poseban fenomen, naime ova dodatna ugroženost ne stvara potriban otpor, nego ispira, slabi a konačno i briše narodnu svist ovih autohtonih manjin. Sve manje znaju sami o sebi, zgublja se dosadašnja narod­na svist i preuzima se nova, druga. To se posebno dogadja s narodnimi manjinami — u Austriji je ta pojam još dalje oslabljen i govori i piše se samo još o „narodni grupa“ ča jur samo po sebi veli puno o tom ka­ko sami sebe gledaju a pred svim i kako je gledaju državne oblasti u domicilnoj zemlji. Posebno su ugrožene na­rodne grupe onda ako iza se­be nimaju jaku ni odlučnu matičnu zemlju. Nimški Ju­ž­notirolci imaju jaku podr­šku u Austriji i Bavarskoj, Ma­dja­ri u Rumunjskoj i Slova­čkoj to imaju u Madjarskoj, ko­ruški i štajerski Slovenci to imaju barem do neke mjere u Sloveniji. Ča ste tiče grad. Hrvatov se je s inicijativom Mi­no­rity SafePack pokazalo, da je narodna svist jur jako o­slabljena i da znatan dio njih već nije voljan dati svoj glas za prava svoje jezične gru­pe, nač je jur reducirana pred konačnom asimilacijom.

Kategorije